Jak napisać dobrą umowę franczyzy?

Umowa franczyzy jest podstawą, w oparciu o którą budowane są stosunki między franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Jakie postanowienia powinna zawierać?

Umowa franczyzy a inne wybrane stosunki prawne

Skoro przyjdzie nam prowadzić własny biznes na zasadzie franczyzy, dobrze by było, abyśmy wiedzieli, jaka umowa to naprawdę umowa franczyzowa.

Akty prawne regulujące umowę franczyzową

Wśród najważniejszych przepisów regulujących umowę franczyzy należy wymienić kodeks cywilny i szereg przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

Orzecznictwo sądowe związane z umową franczyzy

W zakresie zapisów umownych pojawiających się w umowach franczyzowych orzekał kilkakrotnie Sąd Najwyższy i Sąd Antymonopolowy

Opodatkowanie umowy franczyzy

Należy przyjrzeć się opodatkowaniu umowy licencji oraz umowy o używanie znaku towarowego, a także ogólnym zasadom opodatkowania.

Zakazy zgodne z prawem

W umowach franczyzowych zapisy dotyczące zakazu konkurencji oraz zakazu ujawniania informacji poufnych są standardem, któremu nie ma co się dziwić.

Bezpieczeństwo zapisane w umowie

Kiedy franczyzodawca z franczyzobiorcą podpisują umowę, sama wiara w dobre intencje partnera nie wystarczy.

Kara umowna to nie straszak na wszystko

Umowy franczyzowe, agencyjne, partnerskie nakładają na obie strony wiele zobowiązań. Ich wyegzekwowanie to problemem dla franczyzodawców i franczyzobiorców. Sposobem zdyscyplinowania stron jest wprowadzenie do umowy kar finansowych.

Zaufanie poręczone wekslem

Istotną cechą współpracy opartej na franchisingu jest osobista więź między organizatorem sieci a franczyzobiorcą. We franczyzie niezbędne jest zaufanie pomiędzy stronami powiązane z rzetelnym wykonaniem umowy przez każdego z kontrahentów.

Jak rozstać się z franczyzodawcą?

Czasami w życiu zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Nagle okazuje się, że musisz wyjechać z kraju, albo zaskoczyła cię inna nieprzyjemna sytuacja życiowa.

Pełnomocnictwo i weksel we franczyzie

Przyszli franczyzobiorcy pytają, konsultanci PROFIT system odpowiadają

Franczyza do uregulowania

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zaproponowała dopisanie umowy franczyzowej do katalogu umów nazwanych.

Czy potrzebna jest ustawowa regulacja franczyzy?

Jakość uchwalanych ustaw pozostawia wiele do życzenia. Czy zatem postulat uchwalenia ustawy o franchisingu, gdyby został zrealizowany przez posłów, nie byłby dla całej branży przysłowiowym strzałem w kolano?

Kontrola czy ograniczanie konkurencji?

Stosując określone klauzule umowne w porozumieniach franczyzowych, franczyzodawca uzyskuje potencjalną możliwość sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniami franczyzobiorców.

Moje terytorium, mój zysk

Wyznaczanie obszaru wyłączności terytorialnej, na której ma działać franczyzobiorca jest standardową klauzulą w umowach franczyzowych. Ale nie każda jest zgodna z prawem.

Ograniczona wola franczyzodawcy

Umowa franczyzowa nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym i podlega zasadzie swobody umów (tzn. strony mogą dowolnie układać swoje stosunki umowne). Jednak przepisy określają, jakie zapisy nie mogą zostać w niej zawarte.

Sąd coraz mniej powszechny

W umowach franczyzowych coraz częściej spotykane są specjalne klauzule, które zobowiązują strony do poddawania sporów pod rozstrzygnięcie sądów polubownych, a wyłączają właściwość sądów powszechnych.

Licencja na wyłączność

Wyłączność terytorialna przyznawana przez franczyzodawców jest jednym z przywilejów, które z założenia podlegają negocjacjom przy podpisywaniu umowy franczyzy.

Umowa franczyzy – jaka powinna być?

Najpierw musi być fachowo napisana, bo reguluje wszystkie relacje we współpracy franczyzowej, a potem musi być koniecznie przeczytana przed podpisaniem.

Umowa franczyzy to podstawa, na której budowana jest współpraca między franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Reguluje prawa i obowiązki obu stron. Umowa formalizuje rozliczenia i wzajemne stosunki od jej podpisania do wygaśnięcia lub przedłużenia. Opisuje też przypadki, gdy dochodzi do przedwczesnego rozwiązania. Zwykle wyjmowana jest z szuflady w najtrudniejszych momentach współpracy, np. gdy dawca i biorca licencji nie potrafią się porozumieć. Dlatego jest tak ważna i powinna być przeanalizowana dokładnie przed podpisaniem. W polskim prawie umowa franczyzy jest umową nienazwaną, a jej funkcjonowanie reguluje Kodeks Cywilny i przepisy międzynarodowe.

Umowa franczyzy chroni logo/markę firmy udzielającej licencji, a jej główna funkcja prawna to bezpieczne dla obu stron, czasowe przekazanie wiedzy o modelu biznesowym franczyzobiorcy przez franczyzodawcę.

Z naszych artykułów dowiesz się m.in:

Pamiętaj, że trzeba uważać na umowy skomplikowane i te z rozbudowanym systemem kar finansowych. Europejski Kodeks Etyki Franczyzy przyjęty przez Polską Organizację Franczyzodawców mówi jasno – umowę franczyzową należy udostępnić przed podpisaniem do analizy własnej kandydata na franczyzobiorcę.

Zapraszamy na nasze szkolenia dla franczyzodawców oraz szkolenia dla franczyzobiorców na których omawiamy szczegółowo umowę franczyzy. Oferujemy też doradztwo w zakresie przygotowania umowy franczyzy lub jej weryfikacji.