Poniedziałek
01.01.2001
Umowa najmu
 

zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Wynajmującym"

oraz

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Najemcą"

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego / lokalu użytkowego o powierzchni ______ położonego w ________ przy ulicy __________, opisanego w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd _________ za numerem __________ .

§ 2

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania lokal mieszkalny / lokal użytkowy określony w § 1 zwany dalej Przedmiotem Najmu, w celu _________ .

§ 3
 1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu najmu w wysokości ___ miesięcznie łącznie z podatkiem VAT. Czynsz najmu jest płatny przez Najemcę w miesięcznych ratach, z góry do dnia _____ każdego miesiąca, do rąk Wynajmującego // na rachunek bankowy Wynajmującego w _________, nr rachunku ________ .
 2. Najemca ponosi wszystkie przypadające na Przedmiot Najmu koszty dodatkowe, w szczególności koszty wywozu śmieci, zużycia wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, gazu, ogrzewania.
§ 4
 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
[lub]
 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia _______ do dnia ________ .
 2. Po upływie tego okresu umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia.
[lub]
 1. Z upływem okresu najmu umowa ulega automatycznie przedłużeniu o ________, jeżeli żadna ze stron niniejszej umowy nie wypowie jej pisemnie w czasie trwania okresu najmu.
§ 5

Najemca zobowiązany jest:

 • używać Przedmiot Najmu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem i bez zgody Wynajmującego nie może czynić zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem;
 • przeprowadzać w czasie trwania stosunku najmu drobne naprawy związane ze zwykłym używaniem Przedmiotu Najmu;
 • ________.
§ 6

Najemca nie może Przedmiotu Najmu użyczać albo oddawać w podnajem bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 7

Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymywania Przedmiotu Najmu w stanie niezbędnym do umówionego użytku przez cały okres najmu.

§ 8

Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku gdy Najemca:

 • dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za dwa okresy płatności;
 • używa Przedmiotu Najmu w sposób w sprzeczny z umową.
§ 9

Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku niemożności używania Przedmiotu Najmu albo istotnego utrudnienia w używaniu Przedmiotu Najmu zgodnie z umową po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego.

§ 10

Wynajmujący zobowiązuje się zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie Przedmiotu Najmu od pożaru, włamania i innych szkód.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący Najemca


________ ________

Komentarz

:
AD § 4:

Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

AD § 6:

.Uwaga! Zgodnie z art. 668 § 1 kc najemca ma zawsze prawo podnajęcia lub oddania do bezpłatnego używania przedmiot najmu jeżeli umowa mu tego nie zabrania. Jeżeli wynajmujący chce mu tego zabronić, należy wprowadzić odpowiedni zapis w umowie.

Komentarz:

 1. Przez umowę najmu, zgodnie z art. 659 k.c., wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W praktyce przedmiotem umowy najmu najczęściej są lokale mieszkalne lub użytkowe, ale najem może dotyczyć również innych rzeczy.
 2. Na mocy art. 660 k.c. umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia zawarta na okres dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli strony nie zachowały pisemnej formy umowy umowę poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony.
 3. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie w czasie trwania najmu (art. 662 k.c.). Naprawy związane z utrzymywaniem rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku obciążają - zgodnie z art. 663 k.c. - wynajmującego, natomiast drobne nakłady, połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę (art. 662 § 2 k.c.).
 4. Najemca zobowiązany jest do używania rzeczy zgodnie z umową lub w sposób odpowiadający właściwości i przeznaczeniu rzeczy (art. 666 § 1 k.c.) oraz zgodnie z art. 669 § 1 k.c. uiszczać czynsz w terminie umówionym.
 5. Jeżeli rzecz najęta ma wady najemca może żądać obniżenia czynszu za czas trwania wady w wypadku, gdy wady rzeczy najętej ograniczają jej przydatność do umówionego użytku (art. 664 k.c.). W związku z wadami rzeczy najętej najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia (art. 664 § 2 k.c.): jeżeli w chwili wydania mu rzeczy miała ona wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, jeżeli wady takie powstały w czasie trwania najmu a wynajmujący ich pomimo zawiadomienia nie usunął i jeżeli wady są nieusuwalne.
 6. Najemca może rzecz najętą oddać w podnajem lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej jedynie w przypadku gdy umowa mu tego nie zabrania (art. 668 k. c.).
 7. Zgodnie z art. 675 § 1 k.c. po zakończeniu okresu najmu najemca zobowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie rzeczy związane z jej normalnym używaniem.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023
Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.12.2022
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021