Poniedziałek
01.01.2001
Umowa sprzedaży
 

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Sprzedawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ /___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Kupującym".

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ___ ["Rzecz"]. Sprzedawca oświadcza, że Rzecz stanowi jego własność i nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Rzecz cenę w wysokości ___(słownie:___) złotych. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług według obowiązujących stawek.

§ 3

Sprzedawca dostarczy Rzecz do magazynu Kupującego w terminie do ___. Koszty dostawy ponosi ___. [lub]
Wraz z podpisaniem niniejszej umowy Kupujący kwituje odbiór Rzeczy.

§ 4
  1. Zapłata ceny nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT w terminie wskazanym w jej treści, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ___, nr rachunku ___.
  2. Za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu należności na rachunek Sprzedawcy.
[lub]
  1. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w Banku przez Kupującego.
§ 5

Sprzedawca udzieli Kupującemu wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Rzeczy. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.

§ 6

Kupujący zobowiązuje się do zbadania Rzeczy w ciągu ___ dni od daty jej otrzymania i złoży reklamację w przypadku stwierdzenia wad Rzeczy w terminie ___ dni od daty jej otrzymania.

[lub]
Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na Rzecz. Warunki gwarancji stanowią załącznik do niniejszej umowy. Strony wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi.
§ 7

W przypadku zwłoki z dostawą Rzeczy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości ___ (słownie ___) złotych.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca:                                        Kupujący:


________                                         ________


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023
Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.12.2022
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021