Kodeks Spółek Handlowych

Wtorek
02.01.2001
1 stycznia 2001 roku wszedł w życie nowy Kodeks Spółek Handlowych. Zmienia się szereg uregulowań istotnych dla przedsiębiorców.
 

Na mocy przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych [zwana dalej KSH] z dniem 1 stycznia 2001 r. przestają obowiązywać przepisy Kodeksu Handlowego z 1934 r. (z wyjątkiem przepisów o firmie - art. 26-38 kh - i prokurze – art. 60-65 kh, które będą obowiązywały do czasu wydania nowych przepisów). KSH obejmuje swym zakresem regulacje dotyczące spółek normowanych dotychczas w kodeksie handlowym (tj. spółki jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej), a także nowe kategorie spółek: partnerskiej i komandytowo-akcyjnej. W porównaniu z kodeksem handlowym KSH wprowadza całkiem nowe rozwiązania dotyczące łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz istotne zmiany w stosunku do dotychczasowych unormowań spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Małych i średnich przedsiębiorców mogą zwłaszcza zainteresować zmiany w zakresie regulacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wciąż będącej jedną z bardziej popularnych form organizacyjnych wśród polskich przedsiębiorców, a także obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną po osiągnięciu przez spółkę cywilną w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych przychodu netto równego co najmniej 400 tys. Euro.

Spółka cywilna a spółka jawna

W KSH nie ma co prawda kompleksowej regulacji dotyczącej spółki cywilnej (znajduje się ona w kodeksie cywilnym), jednak w przepisach dotyczących spółki jawnej pojawia się bardzo ważne uregulowanie dotyczące spółki cywilnej większych rozmiarów. Zgodnie z art. 26 KSH, jeżeli spółka cywilna osiągnęła w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych przychody netto, sięgające co najmniej 400 tys. EURO (tzw. przedsiębiorstwo większych rozmiarów), wspólnicy takiej spółki są zobowiązani zgłosić do rejestru wniosek o wpis spółki jawnej do rejestru. Z chwilą wpisu do rejestru spółka ta staje się spółką jawną.

Zgodnie z art. 626 KSH powyższy obowiązek dotyczy również wspólników spółki cywilnej prowadzącej w dniu 1 stycznia 2001 r. przedsiębiorstwo w większym rozmiarze przez okres co najmniej dwóch kolejnych lat obrotowych. W przypadku naruszenia tego przepisu, po upływie roku od dnia wejścia w życie KSH wspólnikowi grozi grzywna do 20.000 złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151-300 KSH)

W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2001 r. spółka z o.o. może być założona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 151 KSH); przypominamy, że dotychczasowa definicja spółki z o.o. wskazywała, że mogła ona być tworzona "w celach gospodarczych". Nowe przepisy zmieniły też minimalną wysokość kapitału zakładowego z 4.000 złotych na 50.000 złotych oraz minimalną wysokość udziału z 50 złotych na 500 złotych (art. 154 KSH).

Wprowadzono zupełnie nową regulację dotyczącą spółki kapitałowej w organizacji, czyli spółki z o.o. i spółki akcyjnej w okresie przed rejestracją. Zgodnie z nowymi przepisami spółka kapitałowa w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 11 KSH). Spółkę w organizacji reprezentuje zarząd lub pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników; osoby te odpowiadają solidarnie przy czym odpowiedzialność ta ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki; nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. W przepisach ogólnych określono zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji (art. 13), zgodnie z którymi odpowiedzialność tą ponoszą spółka i osoby, które działają w jej imieniu; solidarnie ze spółką odpowiada też za zobowiązania spółki w organizacji jej wspólnik do wartości niewniesionego wkładu, określonego w umowie spółki.

W odniesieniu do prawa wspólników spółki z o.o. do dywidendy dotychczasowe przepisy poszerzono m.in. o:

  • zapis, że uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1);
  • definicję dnia dywidendy (art. 193 § 2 KSH) – jest to dzień, wg którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, nie może być wyznaczony później niż dwa miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale;
  • określenie zasad wypłacania zaliczek na poczet dywidendy (art. 194 – 195);
  • pojęcie dywidendy uprzywilejowanej (art. 196 i 197 KSH);
  • zmieniono też okres przedawnienia roszczeń z tytułu nienależnie pobranych przez wspólników wypłat z lat 5 na 3 lata (art. 198 § 4 KSH).

Nowe przepisy wprowadzają istotne ograniczenia co do składania oświadczeń woli przez jedynego wspólnika w spółce z o.o. (dotychczas tego nie było) – art. 173 KSH, a mianowicie:

  • zastrzeżono formę pisemną oświadczenia składanego spółce z podpisem notarialnie poświadczonym, chyba że ustawa stanowi inaczej;
  • jeżeli wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki, czynność prawna między nim a spółką wymaga formy aktu notarialnego.

Podmioty zainteresowane prowadzeniem bądź prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. powinny też zwrócić uwagę na zmiany w przepisach dotyczących m.in. umorzenia udziałów (art. 199-200 KSH), zarządu i nadzoru w spółce z o.o.

Przepisy przejściowe i końcowe (art. 610-633 KSH)

Spośród licznych przepisów przejściowych i końcowych na uwagę zasługują zwłaszcza następujące:

  • art. 623 KSH wprowadza obowiązek dostosowania do przepisów nowej ustawy postanowień umów, aktów założycielskich i statutów dotychczasowych spółek handlowych w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy (z wyjątkiem uprawnień wspólników i akcjonariuszy nabytych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy). W przypadku naruszenia tego przepisu sąd rejestrowy może z urzędu lub na wniosek osoby mającej interes prawny wezwać spółkę do usunięcia naruszenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd może także z urzędu wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki;
  • art. 624 § 1 KSH – dotyczy spółek z o.o.: w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy spółki z o.o. dokonają podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 25 tys. złotych oraz spełnią wymogi dotyczące minimalnej wartości udziału (500 złotych). Najpóźniej w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy spółki te dostosują wysokość kapitału zakładowego do co najmniej 50 tys. złotych.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Zakładając własną działalność gospodarczą warto pomyśleć nad założeniem własnego fanpage'a na Facebooku. Tutaj dowiesz się w jaki sposób profesjonalnie...

34 wypowiedzi
ostatnia 05.07.2024
Co sądzicie o Oskrobie?

Witam, Z calego serca odradzam jakąkolwiek wspolprace z ta firma. Okolo 2 miesiące temu zglosilam sie do Oscroby bedac zainteresowana franczyza ich sieci. Wyslalam do nich...

8 wypowiedzi
ostatnia 25.06.2024
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Najlepiej zacząć od kupna gotowej spółki . Zakup gotowej spółki daje pewność, że firma istnieje i ma już zarejestrowany kapitał zakładowy, co może być ważne z...

34 wypowiedzi
ostatnia 08.01.2024
Oszukani przez franczyzodawcę

Wspolpraca z firma Ship Center jako franczyzobiorca??? ODRADZAM SPRAWDZ ICH UMOWE U SWOJEGO PRAWNIKA, jest ona jednostronna i ukierunkowana na kary umowne ktore sobie sami...

48 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Ja kupuję na hurtowni stradimoda.pl od jakiegoś roku nie zawiodłam się doradzą zawsze dobrze dbają o klienta a uwierzcie mi jest dużo hurtowni które chcą tylko...

40 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

hej, tez poszukuję danych, znalazłaś coś może oprócz ilości placówek i marek franczyzowych?

14 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2023
Sukcesja w Intermarché i Bricomarché

przeciez to złodzieje

1 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

Szukam szcegółowego raporty na temat franczyzy w latach przed pandemią i po. Rozumiem że osttani raport opublikowany był za rok 2010 ale niestety jego również nię mogę...

14 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2023