Poniedziałek
01.01.2001
Wzór umowy o dzieło
 

zawarta w _______ dnia _______ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej "Zamawiającym"

oraz

________ zamieszkałym w _______, przy ul. _______ /_______ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w _______ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej "Przyjmującym zamówienie".

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać _______ ["Dzieło"].

§ 2.

Rozpoczęcie wykonania Dzieła nastąpi dnia _______, natomiast jego ukończenie nastąpi dnia ______.

§ 3.
 1. Przyjmującemu zamówienie zostaną wydane następujące narzędzia i materiały niezbędne do wykonania Dzieła:
  • _______ ;
  • _______ .
 2. Przyjmujący zamówienie po zakończeniu Dzieła zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego.
[lub]
 1. Przyjmujący zamówienie użyje do wykonania Dzieła materiałów własnych.
§ 4.

Odbiór Dzieła nastąpi na podstawie protokołu odbioru, spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Przyjmującego zamówienie i podpisanego przez nich.

§ 5.

Przyjmujący zamówienie ma prawo powierzyć wykonanie Dzieła innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za działania tej osoby tak jak za własne.

§ 6.
 1. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie za dzieło w wysokości ________ (słownie ________). Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie.
[lub]
 1. Wynagrodzenie za wykonane dzieło określone zostanie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu ________ dni od dnia odbioru Dzieła.
 3. Kwota wynagrodzenia zostanie przekazana do rąk Przyjmującego zamówienie [lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w banku _________ , nr rachunku _________].
 4. Za datę dokonania płatności uznaje się dokonanie przez Zamawiającego nieodwołalnego polecenia przelewu bankowego.
§ 7.

Jeżeli Dzieło będzie miało wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia w terminie ______ dni, a po upływie tego terminu może:

 • od umowy odstąpić, jeżeli nie dokonano naprawy Dzieła;
 • nie przyjąć naprawionego po terminie Dzieła i od umowy odstąpić, albo
 • naprawione po terminie Dzieło przyjąć i żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiedniej części.
§ 8.
 1. W razie zwłoki w wykonaniu Dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ___% wartości Dzieła za każdy dzień zwłoki.
 2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu Dzieła Zamawiający może:
 3. wyznaczyć Przyjmującemu zamówienie dodatkowy termin wykonania Dzieła z zachowaniem prawa do kary umownej,
 4. odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres ____ dni.
§ 9.

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZamawiającyPrzyjmujący zamówienie
________________

Komentarz:

AD § 1:

Należy dokładnie określić dzieło będące przedmiotem umowy.

AD § 2:

Uwaga! Zgodnie z art. 635 kc, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

AD § 3:

Dzieło może być wykonane z materiałów dostarczonych przez zamawiającego, albo z własnych materiałów przyjmującego zamówienie. Zgodnie z art. 633 kc, jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część. Ewentualne niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył.

AD § 6:

Zgodnie z przepisami kc (art. 629 i art. 632) wynagrodzenie za wykonanie dzieła może być kosztorysowe lub ryczałtowe.
Zgodnie z § 1 art. 642 kc jeżeli strony nie postanowią inaczej, Przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

AD § 8:

Kara umowna przysługuje stronie jedynie w wypadku zastrzeżenia jej w umowie.

AD § 9:

Gdyby strony nie postanowiły tego w umowie, żądanie odszkodowania, które przewyższałoby wysokość kary umownej, byłoby niedopuszczalne.

 1. Umowa o dzieło uregulowana jest w art. 627 - 646 kc. Zgodnie z art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
 2. Zgodnie z art. 628 kc wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.
 3. Zgodnie z przepisami kc (art. 629 kc i art. 632 kc) wynagrodzenie może być kosztorysowe (ustalone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów) bądź ryczałtowe (wynagrodzenie za całe dzieło, ustalone w umowie).
 4. Stosownie do art. 630 kc jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.
 5. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociaż w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła grozi przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę (art. 632 § 2 kc).
 6. Zgodnie z przepisami kc dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie.
 7. Termin przedawnienia roszczeń, wynikających z umowy o dzieło, wynosi dwa lata liczone od dnia oddania dzieła lub od dnia, w którym dzieło miało być wydane.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.12.2022
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021
Mini piekarnia Fornetti

A co sie stalo s Fornetti w Polsce? Jak oni wszyscy znikli?

2 wypowiedzi
ostatnia 08.08.2021
Środki na działalność gospodarczą

Cześć Jestem świeżakiem na rynku wkrótce otworze swoją pierwszą działalność. Niestety nie posiadam środków na szybkie uruchomienie sklepu i cały czas poszukuje...

1 wypowiedzi
ostatnia 25.06.2021