Poniedziałek
01.01.2001
Umowa darowizny
 

zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Darczyńcą"

a

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Obdarowanym"

§ 1

Darczyńca oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności do ________["Przedmiot darowizny"]. Darczyńca oświadcza, iż prawo to nie jest obciążone na rzecz osób trzecich.

§ 2

Darczyńca oświadcza, iż darowuje Przedmiot darowizny na rzecz Obdarowanego który oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje.

§ 3

Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do działania polegającego na ________.

§ 4

Wydanie przedmiotu darowizny następuje wraz z podpisaniem niniejszej umowy.

[lub]

Wydanie przedmiotu darowizny Obdarowanemu nastąpi ________.

§ 5

Obdarowany oświadcza, iż stan Przedmiotu Darowizny jest mu znany.

§ 6

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążą Obdarowanego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Darczyńca: Obdarowany:


________ ________

Komentarz:

 1. Umowa darowizny jest uregulowana w art. 888 i następnych KC.
 2. W zależności od woli stron umowy jej warunki mogą być modyfikowane. W treści umowy należy wskazać w szczególności rzecz lub rzeczy które mają być przedmiotem darowizny. Przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe dotyczące nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych - oznaczonych zarówno co do gatunku, jak i tożsamości.
 3. UWAGA!!! Umowa darowizny dla swej ważności wymaga aby oświadczenie darczyńcy nastąpiło w formie aktu notarialnego. Jednakże w przypadku, gdy przyrzeczone przez darczyńcę świadczenie zostało wykonane, umowa pisemna staje się ważna. W przypadku zawarcia umowy darowizny dotyczącej nieruchomości, skuteczność umowy uzależniona jest od złożenia przez obie strony oświadczeń w formie aktu notarialnego.
 4. W przypadku zawarcia w treści umowy polecenia darczyńcy zobowiązującego obdarowanego do określonego działania (§ 3 wzoru), darczyńca może żądać wykonania polecenia przez obdarowanego, o ile wykonał darowiznę, a polecenie nie zawierało korzyści wyłącznie dla obdarowanego. W przypadku, gdy polecenie dotyczyło działania na rzecz osoby trzeciej, osoba ta może domagać się działania bezpośrednio od obdarowanego. Obdarowany może odmówić wykonania polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione na skutek istotnej zmiany stosunków (np. znaczne pogorszenie sytuacji osobistej lub majątkowej) lub w przypadku gdy obdarowany wyda przedmiot darowizny w stanie w jakim się on znajduje. Z obowiązku wykonania polecenia obdarowany nie może się zwolnić, gdy żąda tego organ państwowy.
 5. W przypadku, gdy po dokonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, na obdarowanym ciąży obowiązek dostarczenia darczyńcy środków, których brakuje mu do utrzymania. Obowiązek ten ciąży jedynie wówczas, gdy istnieją jeszcze po stronie obdarowanego korzyści płynące z otrzymanej darowizny.

  Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

  POPULARNE NA FORUM

  Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

  Najlepiej zacząć od kupna gotowej spółki . Zakup gotowej spółki daje pewność, że firma istnieje i ma już zarejestrowany kapitał zakładowy, co może być ważne z...

  33 wypowiedzi
  ostatnia 08.01.2024
  Oszukani przez franczyzodawcę

  Wspolpraca z firma Ship Center jako franczyzobiorca??? ODRADZAM SPRAWDZ ICH UMOWE U SWOJEGO PRAWNIKA, jest ona jednostronna i ukierunkowana na kary umowne ktore sobie sami...

  48 wypowiedzi
  ostatnia 22.09.2023
  Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

  Ja kupuję na hurtowni stradimoda.pl od jakiegoś roku nie zawiodłam się doradzą zawsze dobrze dbają o klienta a uwierzcie mi jest dużo hurtowni które chcą tylko...

  40 wypowiedzi
  ostatnia 22.09.2023
  piszę pracę na temat franchisingu :)

  hej, tez poszukuję danych, znalazłaś coś może oprócz ilości placówek i marek franczyzowych?

  14 wypowiedzi
  ostatnia 24.05.2023
  Sukcesja w Intermarché i Bricomarché

  przeciez to złodzieje

  1 wypowiedzi
  ostatnia 04.05.2023
  piszę pracę na temat franchisingu :)

  Szukam szcegółowego raporty na temat franczyzy w latach przed pandemią i po. Rozumiem że osttani raport opublikowany był za rok 2010 ale niestety jego również nię mogę...

  14 wypowiedzi
  ostatnia 23.04.2023
  Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

  Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

  211 wypowiedzi
  ostatnia 13.03.2023
  Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

  Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

  4 wypowiedzi
  ostatnia 10.02.2023