Poniedziałek
01.01.2001
Umowa darowizny
 

zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Darczyńcą"

a

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Obdarowanym"

§ 1

Darczyńca oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności do ________["Przedmiot darowizny"]. Darczyńca oświadcza, iż prawo to nie jest obciążone na rzecz osób trzecich.

§ 2

Darczyńca oświadcza, iż darowuje Przedmiot darowizny na rzecz Obdarowanego który oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje.

§ 3

Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do działania polegającego na ________.

§ 4

Wydanie przedmiotu darowizny następuje wraz z podpisaniem niniejszej umowy.

[lub]

Wydanie przedmiotu darowizny Obdarowanemu nastąpi ________.

§ 5

Obdarowany oświadcza, iż stan Przedmiotu Darowizny jest mu znany.

§ 6

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążą Obdarowanego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Darczyńca: Obdarowany:


________ ________

Komentarz:

  1. Umowa darowizny jest uregulowana w art. 888 i następnych KC.
  2. W zależności od woli stron umowy jej warunki mogą być modyfikowane. W treści umowy należy wskazać w szczególności rzecz lub rzeczy które mają być przedmiotem darowizny. Przedmiotem darowizny mogą być prawa majątkowe dotyczące nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych - oznaczonych zarówno co do gatunku, jak i tożsamości.
  3. UWAGA!!! Umowa darowizny dla swej ważności wymaga aby oświadczenie darczyńcy nastąpiło w formie aktu notarialnego. Jednakże w przypadku, gdy przyrzeczone przez darczyńcę świadczenie zostało wykonane, umowa pisemna staje się ważna. W przypadku zawarcia umowy darowizny dotyczącej nieruchomości, skuteczność umowy uzależniona jest od złożenia przez obie strony oświadczeń w formie aktu notarialnego.
  4. W przypadku zawarcia w treści umowy polecenia darczyńcy zobowiązującego obdarowanego do określonego działania (§ 3 wzoru), darczyńca może żądać wykonania polecenia przez obdarowanego, o ile wykonał darowiznę, a polecenie nie zawierało korzyści wyłącznie dla obdarowanego. W przypadku, gdy polecenie dotyczyło działania na rzecz osoby trzeciej, osoba ta może domagać się działania bezpośrednio od obdarowanego. Obdarowany może odmówić wykonania polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione na skutek istotnej zmiany stosunków (np. znaczne pogorszenie sytuacji osobistej lub majątkowej) lub w przypadku gdy obdarowany wyda przedmiot darowizny w stanie w jakim się on znajduje. Z obowiązku wykonania polecenia obdarowany nie może się zwolnić, gdy żąda tego organ państwowy.
  5. W przypadku, gdy po dokonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, na obdarowanym ciąży obowiązek dostarczenia darczyńcy środków, których brakuje mu do utrzymania. Obowiązek ten ciąży jedynie wówczas, gdy istnieją jeszcze po stronie obdarowanego korzyści płynące z otrzymanej darowizny.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020
Społeczność Franchising.pl

Strata 37000 PLN. Jestem na drodze sądowej z firmą blinkee.city / Blinkee. W lutym 2019 podpisana i wysłana umowa. Pieniądze wysłane. Do dnia 13.12.2019 brak skuterów,...

1 wypowiedzi
ostatnia 13.12.2019
Biznes na dodatek

Z tymi kwotami 6.000~12.000pln to raczej byłbym bardzo ostrożny ;-) Ale faktycznie taka opcja jest ciekawa, główne problemy InPostu to niestety... Technika! Terminale do...

2 wypowiedzi
ostatnia 29.11.2019