Poniedziałek
01.01.2001
Umowa poręczenia
 

zawarta w ___dnia ____ pomiędzy:
___, zam. w ____ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Poręczycielem"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ____ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Wierzycielem".

§ 1

Wierzyciel oświadcza, że w dniu ___ zawarł z ___ (zwanym dalej "Dłużnikiem") umowę ___, na podstawie której Dłużnik zobowiązał się do zapłaty kwoty w wysokości ___ do dnia ___ z tytułu ___.

§ 2

Poręczyciel zobowiązuje się względem Wierzyciela do zapłaty kwoty, określonej w § 1 niniejszej umowy, na wypadek gdyby Dłużnik świadczenia nie wykonał.

§ 3

Wierzyciel niezwłocznie zawiadomi Poręczyciela na piśmie o nie dokonaniu przez Dłużnika zapłaty kwoty określonej w §1 niniejszej umowy, po upływie terminu jej wymagalności.

§ 4

Poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w § 1 niniejszej umowy niezwłocznie po otrzymaniu od Wierzyciela pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu ___ dni od daty otrzymania zawiadomienia.

§ 5

Poręczyciel dokona zapłaty, o której mowa w § 2 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wierzyciela w banku ___ numer rachunku ___ .
Za dzień zapłaty uważana będzie data wpływu należności na rachunek Wierzyciela.

§ 6

Poręczyciel oświadcza, że nie pozostaje w związku małżeńskim.

[lub]

Poręczyciel oświadcza, że między nią a jego małżonkiem istnieje z mocy ustawy wspólność majątkowa i oświadcza ponadto, że małżonek wyraził zgodę na zawarcie niniejszej umowy. Pisemna zgoda małżonka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w ___ jednobrzmiących egzemplarzach po ___dla każdej ze stron.

Poręczyciel: Wierzyciel:


________ ________

Komentarz

AD § 6

Obowiązuje jeżeli Poręczyciel jest osobą fizyczną:


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Najlepiej zacząć od kupna gotowej spółki . Zakup gotowej spółki daje pewność, że firma istnieje i ma już zarejestrowany kapitał zakładowy, co może być ważne z...

33 wypowiedzi
ostatnia 08.01.2024
Oszukani przez franczyzodawcę

Wspolpraca z firma Ship Center jako franczyzobiorca??? ODRADZAM SPRAWDZ ICH UMOWE U SWOJEGO PRAWNIKA, jest ona jednostronna i ukierunkowana na kary umowne ktore sobie sami...

48 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Ja kupuję na hurtowni stradimoda.pl od jakiegoś roku nie zawiodłam się doradzą zawsze dobrze dbają o klienta a uwierzcie mi jest dużo hurtowni które chcą tylko...

40 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

hej, tez poszukuję danych, znalazłaś coś może oprócz ilości placówek i marek franczyzowych?

14 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2023
Sukcesja w Intermarché i Bricomarché

przeciez to złodzieje

1 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

Szukam szcegółowego raporty na temat franczyzy w latach przed pandemią i po. Rozumiem że osttani raport opublikowany był za rok 2010 ale niestety jego również nię mogę...

14 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2023
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023