Poniedziałek
01.01.2001
Umowa poręczenia
 

zawarta w ___dnia ____ pomiędzy:
___, zam. w ____ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Poręczycielem"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ____ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Wierzycielem".

§ 1

Wierzyciel oświadcza, że w dniu ___ zawarł z ___ (zwanym dalej "Dłużnikiem") umowę ___, na podstawie której Dłużnik zobowiązał się do zapłaty kwoty w wysokości ___ do dnia ___ z tytułu ___.

§ 2

Poręczyciel zobowiązuje się względem Wierzyciela do zapłaty kwoty, określonej w § 1 niniejszej umowy, na wypadek gdyby Dłużnik świadczenia nie wykonał.

§ 3

Wierzyciel niezwłocznie zawiadomi Poręczyciela na piśmie o nie dokonaniu przez Dłużnika zapłaty kwoty określonej w §1 niniejszej umowy, po upływie terminu jej wymagalności.

§ 4

Poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w § 1 niniejszej umowy niezwłocznie po otrzymaniu od Wierzyciela pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu ___ dni od daty otrzymania zawiadomienia.

§ 5

Poręczyciel dokona zapłaty, o której mowa w § 2 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wierzyciela w banku ___ numer rachunku ___ .
Za dzień zapłaty uważana będzie data wpływu należności na rachunek Wierzyciela.

§ 6

Poręczyciel oświadcza, że nie pozostaje w związku małżeńskim.

[lub]

Poręczyciel oświadcza, że między nią a jego małżonkiem istnieje z mocy ustawy wspólność majątkowa i oświadcza ponadto, że małżonek wyraził zgodę na zawarcie niniejszej umowy. Pisemna zgoda małżonka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w ___ jednobrzmiących egzemplarzach po ___dla każdej ze stron.

Poręczyciel: Wierzyciel:


________ ________

Komentarz

AD § 6

Obowiązuje jeżeli Poręczyciel jest osobą fizyczną:


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Klient może spać spokojnie

czy dotyczy to umów frnczyzowych podpisanych listownie

1 wypowiedzi
ostatnia 11.09.2020
Monitoring sklepu w niewielkiej miejscowości

Teraz alarm to podstawa, nie wyobrażam sobie sklepu bez systemu alarmowego. My tez oczywiście go mamy.

36 wypowiedzi
ostatnia 07.09.2020
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020