Poniedziałek
01.01.2001
Umowa pożyczki
 

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Pożyczkobiorcą".

§ 1

Pożyczkodawca pożycza niniejszym Pożyczkobiorcy kwotę ___ (słownie: ___) złotych, którą to kwotę Pożyczkobiorca zwróci w terminie do dnia ___ wraz z kwotą należnych odsetek.

§ 2
 1. Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości __% w skali rocznej.
 2. Pożyczkodawca otrzyma kwotę należnych odsetek wraz z kwotą będącą przedmiotem pożyczki.
[lub]
 1. Odpowiednie kwoty z tytułu odsetek płatne są co ___, bez wcześniejszego wezwania na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w banku ___, nr rachunku ___ do ___ dnia miesiąca/kwartału.
§ 3
 1. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
  • ___;
  • ___;
  • ___.
 2. W terminie ___ dni po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę oświadczenia Pożyczkodawcy o rozwiązaniu niniejszej umowy kwota pożyczki wraz z należnymi odsetkami podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w § 2 niniejszej umowy.
§ 4

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca kwituje odbiór kwoty wskazanej w § 1. [lub] Przekazanie kwoty, o której mowa w § 1 nastąpi w terminie ___ dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poprzez ___.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca: Pożyczkobiorca:


________ ________

Komentarz:

Ad. § 3:

Np. zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości pożyczkobiorcy, pożyczkobiorca będzie zwlekał z zapłatą odsetek za dwa kolejne okresy ich płatności itp.

Ad. § 4:

Np. wręczenie kwoty, przelew na rachunek bankowy, wydanie osobie trzeciej itp.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Klient może spać spokojnie

czy dotyczy to umów frnczyzowych podpisanych listownie

1 wypowiedzi
ostatnia 11.09.2020
Monitoring sklepu w niewielkiej miejscowości

Teraz alarm to podstawa, nie wyobrażam sobie sklepu bez systemu alarmowego. My tez oczywiście go mamy.

36 wypowiedzi
ostatnia 07.09.2020
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020