Poniedziałek
01.01.2001
Umowa sprzedaży
 

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Sprzedawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ /___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Kupującym".

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ___ ["Rzecz"]. Sprzedawca oświadcza, że Rzecz stanowi jego własność i nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Rzecz cenę w wysokości ___(słownie:___) złotych. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług według obowiązujących stawek.

§ 3

Sprzedawca dostarczy Rzecz do magazynu Kupującego w terminie do ___. Koszty dostawy ponosi ___. [lub]
Wraz z podpisaniem niniejszej umowy Kupujący kwituje odbiór Rzeczy.

§ 4
  1. Zapłata ceny nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT w terminie wskazanym w jej treści, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ___, nr rachunku ___.
  2. Za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu należności na rachunek Sprzedawcy.
[lub]
  1. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w Banku przez Kupującego.
§ 5

Sprzedawca udzieli Kupującemu wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Rzeczy. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.

§ 6

Kupujący zobowiązuje się do zbadania Rzeczy w ciągu ___ dni od daty jej otrzymania i złoży reklamację w przypadku stwierdzenia wad Rzeczy w terminie ___ dni od daty jej otrzymania.

[lub]
Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na Rzecz. Warunki gwarancji stanowią załącznik do niniejszej umowy. Strony wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi.
§ 7

W przypadku zwłoki z dostawą Rzeczy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości ___ (słownie ___) złotych.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca:                                        Kupujący:


________                                         ________


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Klient może spać spokojnie

czy dotyczy to umów frnczyzowych podpisanych listownie

1 wypowiedzi
ostatnia 11.09.2020
Monitoring sklepu w niewielkiej miejscowości

Teraz alarm to podstawa, nie wyobrażam sobie sklepu bez systemu alarmowego. My tez oczywiście go mamy.

36 wypowiedzi
ostatnia 07.09.2020
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020