Poniedziałek
01.01.2001
Wzór umowy o dzieło
 

zawarta w _______ dnia _______ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej "Zamawiającym"

oraz

________ zamieszkałym w _______, przy ul. _______ /_______ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w _______ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej "Przyjmującym zamówienie".

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać _______ ["Dzieło"].

§ 2.

Rozpoczęcie wykonania Dzieła nastąpi dnia _______, natomiast jego ukończenie nastąpi dnia ______.

§ 3.
 1. Przyjmującemu zamówienie zostaną wydane następujące narzędzia i materiały niezbędne do wykonania Dzieła:
  • _______ ;
  • _______ .
 2. Przyjmujący zamówienie po zakończeniu Dzieła zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego.
[lub]
 1. Przyjmujący zamówienie użyje do wykonania Dzieła materiałów własnych.
§ 4.

Odbiór Dzieła nastąpi na podstawie protokołu odbioru, spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Przyjmującego zamówienie i podpisanego przez nich.

§ 5.

Przyjmujący zamówienie ma prawo powierzyć wykonanie Dzieła innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za działania tej osoby tak jak za własne.

§ 6.
 1. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie za dzieło w wysokości ________ (słownie ________). Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie.
[lub]
 1. Wynagrodzenie za wykonane dzieło określone zostanie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu ________ dni od dnia odbioru Dzieła.
 3. Kwota wynagrodzenia zostanie przekazana do rąk Przyjmującego zamówienie [lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w banku _________ , nr rachunku _________].
 4. Za datę dokonania płatności uznaje się dokonanie przez Zamawiającego nieodwołalnego polecenia przelewu bankowego.
§ 7.

Jeżeli Dzieło będzie miało wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia w terminie ______ dni, a po upływie tego terminu może:

 • od umowy odstąpić, jeżeli nie dokonano naprawy Dzieła;
 • nie przyjąć naprawionego po terminie Dzieła i od umowy odstąpić, albo
 • naprawione po terminie Dzieło przyjąć i żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiedniej części.
§ 8.
 1. W razie zwłoki w wykonaniu Dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ___% wartości Dzieła za każdy dzień zwłoki.
 2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu Dzieła Zamawiający może:
 3. wyznaczyć Przyjmującemu zamówienie dodatkowy termin wykonania Dzieła z zachowaniem prawa do kary umownej,
 4. odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres ____ dni.
§ 9.

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZamawiającyPrzyjmujący zamówienie
________________

Komentarz:

AD § 1:

Należy dokładnie określić dzieło będące przedmiotem umowy.

AD § 2:

Uwaga! Zgodnie z art. 635 kc, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

AD § 3:

Dzieło może być wykonane z materiałów dostarczonych przez zamawiającego, albo z własnych materiałów przyjmującego zamówienie. Zgodnie z art. 633 kc, jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część. Ewentualne niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył.

AD § 6:

Zgodnie z przepisami kc (art. 629 i art. 632) wynagrodzenie za wykonanie dzieła może być kosztorysowe lub ryczałtowe.
Zgodnie z § 1 art. 642 kc jeżeli strony nie postanowią inaczej, Przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

AD § 8:

Kara umowna przysługuje stronie jedynie w wypadku zastrzeżenia jej w umowie.

AD § 9:

Gdyby strony nie postanowiły tego w umowie, żądanie odszkodowania, które przewyższałoby wysokość kary umownej, byłoby niedopuszczalne.

 1. Umowa o dzieło uregulowana jest w art. 627 - 646 kc. Zgodnie z art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
 2. Zgodnie z art. 628 kc wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.
 3. Zgodnie z przepisami kc (art. 629 kc i art. 632 kc) wynagrodzenie może być kosztorysowe (ustalone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów) bądź ryczałtowe (wynagrodzenie za całe dzieło, ustalone w umowie).
 4. Stosownie do art. 630 kc jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.
 5. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociaż w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła grozi przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę (art. 632 § 2 kc).
 6. Zgodnie z przepisami kc dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie.
 7. Termin przedawnienia roszczeń, wynikających z umowy o dzieło, wynosi dwa lata liczone od dnia oddania dzieła lub od dnia, w którym dzieło miało być wydane.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Klient może spać spokojnie

czy dotyczy to umów frnczyzowych podpisanych listownie

1 wypowiedzi
ostatnia 11.09.2020
Monitoring sklepu w niewielkiej miejscowości

Teraz alarm to podstawa, nie wyobrażam sobie sklepu bez systemu alarmowego. My tez oczywiście go mamy.

36 wypowiedzi
ostatnia 07.09.2020
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020