Poniedziałek
01.01.2001
Umowa poręczenia
 

zawarta w ___dnia ____ pomiędzy:
___, zam. w ____ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Poręczycielem"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ____ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Wierzycielem".

§ 1

Wierzyciel oświadcza, że w dniu ___ zawarł z ___ (zwanym dalej "Dłużnikiem") umowę ___, na podstawie której Dłużnik zobowiązał się do zapłaty kwoty w wysokości ___ do dnia ___ z tytułu ___.

§ 2

Poręczyciel zobowiązuje się względem Wierzyciela do zapłaty kwoty, określonej w § 1 niniejszej umowy, na wypadek gdyby Dłużnik świadczenia nie wykonał.

§ 3

Wierzyciel niezwłocznie zawiadomi Poręczyciela na piśmie o nie dokonaniu przez Dłużnika zapłaty kwoty określonej w §1 niniejszej umowy, po upływie terminu jej wymagalności.

§ 4

Poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w § 1 niniejszej umowy niezwłocznie po otrzymaniu od Wierzyciela pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu ___ dni od daty otrzymania zawiadomienia.

§ 5

Poręczyciel dokona zapłaty, o której mowa w § 2 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wierzyciela w banku ___ numer rachunku ___ .
Za dzień zapłaty uważana będzie data wpływu należności na rachunek Wierzyciela.

§ 6

Poręczyciel oświadcza, że nie pozostaje w związku małżeńskim.

[lub]

Poręczyciel oświadcza, że między nią a jego małżonkiem istnieje z mocy ustawy wspólność majątkowa i oświadcza ponadto, że małżonek wyraził zgodę na zawarcie niniejszej umowy. Pisemna zgoda małżonka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w ___ jednobrzmiących egzemplarzach po ___dla każdej ze stron.

Poręczyciel: Wierzyciel:


________ ________

Komentarz

AD § 6

Obowiązuje jeżeli Poręczyciel jest osobą fizyczną:


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023
Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.12.2022
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021