Umowa spółki cywilnej

Poniedziałek
01.01.2001
Umowa spółki cywilnej
 

zawarta w ___ w dniu ___ pomiędzy:

 1. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ____ ;
 2. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ___ ;
 3. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ___ ;

zwanymi dalej Wspólnikami,

o następującej treści:

 

§ 1

Wspólnicy oświadczają, że zawiązują Spółkę w celu ___.

§ 2

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą ___ spółka cywilna.

§ 3

 1. Siedzibą Spółki jest miasto ___ .
 2. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 4

 1. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:
  • Wspólnik ___ wnosi ___;
  • Wspólnik ___ wnosi ___;
  • Wspólnik ___ wnosi ___.
 2. Udziały poszczególnych Wspólników w Spółce wynoszą:
  • Wspólnik ___ - ___ %
  • Wspólnik ___ - ___ %
  • Wspólnik ___ - ___ %

§ 5

Dla realizacji celu określonego w § 1 każdy wspólnik ma prawo i jednocześnie obowiązek pracować na rzecz Spółki. W szczególności wspólnicy zobowiązują się do następujących działań:

 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___;
 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___;
 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___.

§ 7

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 8

 1. Każdy Wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.
 2. Każdy Wspólnik jest uprawniony bez uprzedniej uchwały wspólników do samodzielnego prowadzenia spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. Zobowiązania lub wydatki na kwotę ponad ________ zł nie należą do zakresu zwykłych czynności spółki.

§ 9

Do samodzielnego reprezentowania Spółki uprawnieni są:

 • ___ ;
 • ___ .

§ 10

W wewnętrznych sprawach Spółki decydują zawsze wszyscy Wspólnicy w drodze uchwał, które zapadają jednomyślnie.

§ 11

Za zobowiązania Spółki wobec osób trzecich odpowiadają wszyscy Wspólnicy całym majątkiem wspólnym. W przypadku, gdy majątek wspólny nie wystarcza na pokrycie zobowiązań wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.

§ 12

Podział zysków Spółki następuje zawsze w myśl uchwały wspólników.

§ 13

 1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach Spółki w sposób następujący:
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %.
 2. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w sposób następujący:
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %.

§ 14

Wkłady Wspólników nie będą oprocentowane. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek i kredytów.

§ 15

Ustąpienie przez Wspólnika udziału (w całości lub części) lub praw wynikających z umowy spółki osobom trzecim bez zgody pozostałych Wspólników jest wobec Spółki i Wspólników bezskuteczne.

§ 16

 1. Wspólnik ma prawo wypowiedzenia udziału w Spółce na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego.
 2. Z ważnych powodów Wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia.

§ 17

W razie śmierci Wspólnika na jego miejsce wstępują spadkobiercy.

§ 18

Rokiem obrachunkowym Spółki będzie rok kalendarzowy.

§ 19

Spółka rozwiązuje się:

 1. jeśli pozostanie w niej tylko jeden Wspólnik, wskutek ustąpienia lub wykluczenia innych Wspólników,
 2. na skutek jednomyślnej uchwały wspólników,
 3. na skutek wyroku sądowego orzekającego jej rozwiązanie.

§ 20

W razie rozwiązania Spółki nastąpi jej likwidacja. Likwidację przeprowadzają wszyscy Wspólnicy łącznie. Likwidatorzy spieniężą majątek Spółki i po zaspokojeniu zobowiązań Spółki pozostałą resztę podzielą między Wspólników.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 22

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.

§ 23

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą wszyscy Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 24

We wszystkich sporach wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd według siedziby Spółki.

Podpisy wspólników

 1. ___
 2. ___
 3. ___

DALEJ -->


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023
Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.12.2022
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021