Umowa spółki cywilnej

Poniedziałek
01.01.2001
Umowa spółki cywilnej
 

zawarta w ___ w dniu ___ pomiędzy:

 1. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ____ ;
 2. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ___ ;
 3. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ___ ;

zwanymi dalej Wspólnikami,

o następującej treści:

 

§ 1

Wspólnicy oświadczają, że zawiązują Spółkę w celu ___.

§ 2

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą ___ spółka cywilna.

§ 3

 1. Siedzibą Spółki jest miasto ___ .
 2. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 4

 1. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:
  • Wspólnik ___ wnosi ___;
  • Wspólnik ___ wnosi ___;
  • Wspólnik ___ wnosi ___.
 2. Udziały poszczególnych Wspólników w Spółce wynoszą:
  • Wspólnik ___ - ___ %
  • Wspólnik ___ - ___ %
  • Wspólnik ___ - ___ %

§ 5

Dla realizacji celu określonego w § 1 każdy wspólnik ma prawo i jednocześnie obowiązek pracować na rzecz Spółki. W szczególności wspólnicy zobowiązują się do następujących działań:

 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___;
 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___;
 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___.

§ 7

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 8

 1. Każdy Wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.
 2. Każdy Wspólnik jest uprawniony bez uprzedniej uchwały wspólników do samodzielnego prowadzenia spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. Zobowiązania lub wydatki na kwotę ponad ________ zł nie należą do zakresu zwykłych czynności spółki.

§ 9

Do samodzielnego reprezentowania Spółki uprawnieni są:

 • ___ ;
 • ___ .

§ 10

W wewnętrznych sprawach Spółki decydują zawsze wszyscy Wspólnicy w drodze uchwał, które zapadają jednomyślnie.

§ 11

Za zobowiązania Spółki wobec osób trzecich odpowiadają wszyscy Wspólnicy całym majątkiem wspólnym. W przypadku, gdy majątek wspólny nie wystarcza na pokrycie zobowiązań wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.

§ 12

Podział zysków Spółki następuje zawsze w myśl uchwały wspólników.

§ 13

 1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach Spółki w sposób następujący:
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %.
 2. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w sposób następujący:
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %.

§ 14

Wkłady Wspólników nie będą oprocentowane. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek i kredytów.

§ 15

Ustąpienie przez Wspólnika udziału (w całości lub części) lub praw wynikających z umowy spółki osobom trzecim bez zgody pozostałych Wspólników jest wobec Spółki i Wspólników bezskuteczne.

§ 16

 1. Wspólnik ma prawo wypowiedzenia udziału w Spółce na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego.
 2. Z ważnych powodów Wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia.

§ 17

W razie śmierci Wspólnika na jego miejsce wstępują spadkobiercy.

§ 18

Rokiem obrachunkowym Spółki będzie rok kalendarzowy.

§ 19

Spółka rozwiązuje się:

 1. jeśli pozostanie w niej tylko jeden Wspólnik, wskutek ustąpienia lub wykluczenia innych Wspólników,
 2. na skutek jednomyślnej uchwały wspólników,
 3. na skutek wyroku sądowego orzekającego jej rozwiązanie.

§ 20

W razie rozwiązania Spółki nastąpi jej likwidacja. Likwidację przeprowadzają wszyscy Wspólnicy łącznie. Likwidatorzy spieniężą majątek Spółki i po zaspokojeniu zobowiązań Spółki pozostałą resztę podzielą między Wspólników.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 22

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.

§ 23

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą wszyscy Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 24

We wszystkich sporach wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd według siedziby Spółki.

Podpisy wspólników

 1. ___
 2. ___
 3. ___

DALEJ -->


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Najlepiej zacząć od kupna gotowej spółki . Zakup gotowej spółki daje pewność, że firma istnieje i ma już zarejestrowany kapitał zakładowy, co może być ważne z...

33 wypowiedzi
ostatnia 08.01.2024
Oszukani przez franczyzodawcę

Wspolpraca z firma Ship Center jako franczyzobiorca??? ODRADZAM SPRAWDZ ICH UMOWE U SWOJEGO PRAWNIKA, jest ona jednostronna i ukierunkowana na kary umowne ktore sobie sami...

48 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Ja kupuję na hurtowni stradimoda.pl od jakiegoś roku nie zawiodłam się doradzą zawsze dobrze dbają o klienta a uwierzcie mi jest dużo hurtowni które chcą tylko...

40 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

hej, tez poszukuję danych, znalazłaś coś może oprócz ilości placówek i marek franczyzowych?

14 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2023
Sukcesja w Intermarché i Bricomarché

przeciez to złodzieje

1 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

Szukam szcegółowego raporty na temat franczyzy w latach przed pandemią i po. Rozumiem że osttani raport opublikowany był za rok 2010 ale niestety jego również nię mogę...

14 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2023
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023