Poniedziałek
01.01.2001
Umowa komisu
 
zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Komitentem"

a

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Komisantem"

§ 1
  1. Komitent zleca Komisantowi, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa do wykonania usługi komisu polegającej na sprzedaży ________ ["Rzecz"] na rachunek Komitenta po cenie nie niższej niż ______ złotych.
  2. W przypadku sprzedaży po cenie niższej, niż określona w ust. 1 Komisant zwróci Komitentowi różnicę.
[lub]
  1. Komitent zleca Komisantowi, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa do wykonania usługi komisu polegającej na kupnie ________ ["Rzecz"] na rachunek Komitenta po cenie nie wyższej niż ______.
  2. W przypadku kupna po cenie wyższej niż określona w ust. 1, Komisant obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Komitenta, który w terminie ____ dni od daty powiadomienia może oświadczyć, iż nie uznaje czynności za dokonaną na jego rachunek. Brak takiego oświadczenia oznacza, że Komitent zgadza się na cenę wyższą.
§ 2

Za wykonanie usługi komisu określonej w § 1. Komitent zobowiązuje się zapłacić Komisantowi prowizję w wysokości______ % ceny sprzedaży / ceny kupna Rzeczy.

§ 3

Komitent dostarczy Rzecz na własny koszt do miejsca wskazanego przez Komisanta w terminie do ________.

[lub]

Komisant w terminie _____ od dnia zakupu dostarczy zakupioną Rzecz do miejsca wskazanego przez Komitenta na koszt Komisanta/Komitenta.

§ 4

Komisant w terminie ___dni od daty sprzedaży Rzeczy przeleje na rachunek Komitenta prowadzony w banku ______, nr rachunku ________ kwotę stanowiącą równowartość ceny uzyskanej z tytułu sprzedaży Rzeczy pomniejszoną o kwotę prowizji.

[lub]

Komitent w terminie ____ dni od daty otrzymania informacji od Komisanta o dokonanym kupnie Rzeczy przeleje na jego rachunek w banku ________, nr rachunku ________ kwotę prowizji, o której mowa w § 2. Za dzień zapłaty prowizji strony uznają datę wpływu należności na rachunek Komisanta/ dzień złożenia polecenia przelewu w Banku przez Komitenta.

§ 5

Komitent udzieli Komisantowi wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Rzeczy. Komitent wyda Komisantowi wszystkie posiadane dokumenty dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.

§ 6

W przypadku zwłoki z dostawą Rzeczy zakupionej na rzecz Komitenta Komisant zapłaci Komitentowi karę umowną w wysokości ________ (słownie ________) złotych.

[lub]

W przypadku zwłoki z przelaniem kwoty określonej w § 4, Komisant zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Komitent: Komisant:

________ ________

Uwagi

Ad. § 1:

Należy wybrać jedną z zaproponowanych wersji w zależności od rodzaju zobowiązania komisanta. Wzór umowy został przygotowany w ten sposób, że w zależności od tego, czy usługa komisanta polega na kupnie, czy sprzedaży rzeczy skreśleniu podlegają odpowiednie części postanowień, oddzielone od siebie słowem: "[lub]".

Komentarz:

  1. Umowa komisu jest uregulowana w art. 765 do 773 KC. Uregulowania odnoszą się zarówno do usług polegających na zakupie, jak i sprzedaży rzeczy.
  2. W zależności od woli stron umowy jej warunki mogą być modyfikowane. W treści umowy należy wskazać w szczególności rzecz lub rzeczy które majś być przedmiotem sprzedaży lub kupna oraz cenę, za jaką ma dojść do wykonania umowy, przy czym cena ta nie musi być oznaczona w sposób konkretny, strony powinny natomiast określić cenę minimalną (przy sprzedaży) lub cenę maksymalną (w przypadku zlecenia kupna).
  3. Przedmiotem sprzedaży mogą być rzeczy ruchome oznaczone co do tożsamości, jak i co do gatunku.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020
Społeczność Franchising.pl

Strata 37000 PLN. Jestem na drodze sądowej z firmą blinkee.city / Blinkee. W lutym 2019 podpisana i wysłana umowa. Pieniądze wysłane. Do dnia 13.12.2019 brak skuterów,...

1 wypowiedzi
ostatnia 13.12.2019
Biznes na dodatek

Z tymi kwotami 6.000~12.000pln to raczej byłbym bardzo ostrożny ;-) Ale faktycznie taka opcja jest ciekawa, główne problemy InPostu to niestety... Technika! Terminale do...

2 wypowiedzi
ostatnia 29.11.2019