Poniedziałek
01.01.2001
Umowa komisu
 

zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Komitentem"

a

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Komisantem"

§ 1
  1. Komitent zleca Komisantowi, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa do wykonania usługi komisu polegającej na sprzedaży ________ ["Rzecz"] na rachunek Komitenta po cenie nie niższej niż ______ złotych.
  2. W przypadku sprzedaży po cenie niższej, niż określona w ust. 1 Komisant zwróci Komitentowi różnicę.
[lub]
  1. Komitent zleca Komisantowi, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa do wykonania usługi komisu polegającej na kupnie ________ ["Rzecz"] na rachunek Komitenta po cenie nie wyższej niż ______.
  2. W przypadku kupna po cenie wyższej niż określona w ust. 1, Komisant obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Komitenta, który w terminie ____ dni od daty powiadomienia może oświadczyć, iż nie uznaje czynności za dokonaną na jego rachunek. Brak takiego oświadczenia oznacza, że Komitent zgadza się na cenę wyższą.
§ 2

Za wykonanie usługi komisu określonej w § 1. Komitent zobowiązuje się zapłacić Komisantowi prowizję w wysokości______ % ceny sprzedaży / ceny kupna Rzeczy.

§ 3

Komitent dostarczy Rzecz na własny koszt do miejsca wskazanego przez Komisanta w terminie do ________.

[lub]

Komisant w terminie _____ od dnia zakupu dostarczy zakupioną Rzecz do miejsca wskazanego przez Komitenta na koszt Komisanta/Komitenta.

§ 4

Komisant w terminie ___dni od daty sprzedaży Rzeczy przeleje na rachunek Komitenta prowadzony w banku ______, nr rachunku ________ kwotę stanowiącą równowartość ceny uzyskanej z tytułu sprzedaży Rzeczy pomniejszoną o kwotę prowizji.

[lub]

Komitent w terminie ____ dni od daty otrzymania informacji od Komisanta o dokonanym kupnie Rzeczy przeleje na jego rachunek w banku ________, nr rachunku ________ kwotę prowizji, o której mowa w § 2. Za dzień zapłaty prowizji strony uznają datę wpływu należności na rachunek Komisanta/ dzień złożenia polecenia przelewu w Banku przez Komitenta.

§ 5

Komitent udzieli Komisantowi wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Rzeczy. Komitent wyda Komisantowi wszystkie posiadane dokumenty dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.

§ 6

W przypadku zwłoki z dostawą Rzeczy zakupionej na rzecz Komitenta Komisant zapłaci Komitentowi karę umowną w wysokości ________ (słownie ________) złotych.

[lub]

W przypadku zwłoki z przelaniem kwoty określonej w § 4, Komisant zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Komitent: Komisant:

________ ________

Uwagi

Ad. § 1:

Należy wybrać jedną z zaproponowanych wersji w zależności od rodzaju zobowiązania komisanta. Wzór umowy został przygotowany w ten sposób, że w zależności od tego, czy usługa komisanta polega na kupnie, czy sprzedaży rzeczy skreśleniu podlegają odpowiednie części postanowień, oddzielone od siebie słowem: "[lub]".

Komentarz:

  1. Umowa komisu jest uregulowana w art. 765 do 773 KC. Uregulowania odnoszą się zarówno do usług polegających na zakupie, jak i sprzedaży rzeczy.
  2. W zależności od woli stron umowy jej warunki mogą być modyfikowane. W treści umowy należy wskazać w szczególności rzecz lub rzeczy które majś być przedmiotem sprzedaży lub kupna oraz cenę, za jaką ma dojść do wykonania umowy, przy czym cena ta nie musi być oznaczona w sposób konkretny, strony powinny natomiast określić cenę minimalną (przy sprzedaży) lub cenę maksymalną (w przypadku zlecenia kupna).
  3. Przedmiotem sprzedaży mogą być rzeczy ruchome oznaczone co do tożsamości, jak i co do gatunku.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Najlepiej zacząć od kupna gotowej spółki . Zakup gotowej spółki daje pewność, że firma istnieje i ma już zarejestrowany kapitał zakładowy, co może być ważne z...

33 wypowiedzi
ostatnia 08.01.2024
Oszukani przez franczyzodawcę

Wspolpraca z firma Ship Center jako franczyzobiorca??? ODRADZAM SPRAWDZ ICH UMOWE U SWOJEGO PRAWNIKA, jest ona jednostronna i ukierunkowana na kary umowne ktore sobie sami...

48 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Ja kupuję na hurtowni stradimoda.pl od jakiegoś roku nie zawiodłam się doradzą zawsze dobrze dbają o klienta a uwierzcie mi jest dużo hurtowni które chcą tylko...

40 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

hej, tez poszukuję danych, znalazłaś coś może oprócz ilości placówek i marek franczyzowych?

14 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2023
Sukcesja w Intermarché i Bricomarché

przeciez to złodzieje

1 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

Szukam szcegółowego raporty na temat franczyzy w latach przed pandemią i po. Rozumiem że osttani raport opublikowany był za rok 2010 ale niestety jego również nię mogę...

14 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2023
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023