Wsparcie innowacyjności

Wtorek
08.11.2005
Kredyt technologiczny, status centrum badawczo-rozwojowego dla przedsiębiorstw, odliczenia podatkowe dla inwestujących w nowe technologie, rozszerzenie zadań Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - to rozwiązania ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która weszła w życie w październiku br.
 

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej dostarcza nowych instrumentów dla wzmocnienia innowacyjności polskiej gospodarki. Mają one powstrzymać nasilające się w ostatnich latach negatywne zjawiska, tj.: spadek udziału nakładów na działalność badawczo-rozwojową w PKB, niska innowacyjność przedsiębiorstw, brak zachęt dla przedsiębiorstw do ponoszenia zwiększonych wydatków na innowacje.

Głównym celem ustawy jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz poprawa efektywności gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na B+R. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego,
 • poprawę efektywności wdrażania polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym,
 • wzrost efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczonych na działalność innowacyjną
 • zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów sektora prywatnego wyrażone wzrostem nakładów przedsiębiorstw na działalność badawczo - rozwojową.

Narzędziami realizacji powyższych celów będą:

 • nowy instrument finansowy w postaci kredytu technologicznego,
 • nadawanie przedsiębiorcom statusu centrów badawczo-rozwojowych (cbr),
 • zmiany w prawie podatkowym,
 • rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Kredyt Technologiczny

O kredyt technologiczny będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący nabyć lub wykorzystać własną, nową technologię do produkcji nowych wyrobów lub modernizacji istniejącej już linii produkcyjnej. Kredyt pokryje inwestycje a ponadto przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w jej wyniku będzie miał możliwość ubiegania się o umorzenie do 50 proc. wartości kredytu.

Kredyt będzie obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie dokonywał umorzenia kredytu w ratach. Jej wysokość będzie wynosić 20 proc. wartości netto wykazanej na fakturach sprzedaży innowacyjnych towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji. Wysokość kapitału kredytu technologicznego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 2 mln euro, a całkowita kwota umorzenia 1 mln euro.

Centrum Badawczo – Rozwojowe (cbr)

Celem nadawania przedsiębiorcom statusu cbr jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu Centrum z zachętami podatkowymi. O status centrum badawczo-rozwojowego będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy osiągający co najmniej 800 tys. euro przychodu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku), z czego 50 proc. powinno pochodzić ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych.

Status cbr stanowi propozycję m.in. dla: zagranicznych inwestorów chcących zlokalizować swoje centra badawczo–rozwojowe w Polsce, krajowych przedsiębiorstw o charakterze prywatnych instytucji badawczych oraz dla przekształconych i skomercjalizowanych jednostek badawczo-rozwojowych.

Przedsiębiorca, który uzyska status cbr będzie zwolniony z podatku od nieruchomości (w tym od nieruchomości rolnych i leśnych) wykorzystywanych do prowadzenia badań i prac rozwojowych. Centrum badawczo-rozwojowe może też stworzyć fundusz innowacyjności z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20 proc. przychodu uzyskanego przez centrum badawczo-rozwojowe w danym miesiącu. Centrum będzie przeznaczać środki z funduszu na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych. Kwota odpisana na fundusz pomniejszy podstawę opodatkowania.

Nowe zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Ustawa rozszerza zakres zadań PARP, tak aby poprawić warunki i skuteczność wdrażania polityki innowacyjnej państwa na poziomie krajowym i regionalnym. Doprowadzi to również do zwiększenia zainteresowania działalnością innowacyjną ze strony przedsiębiorstw. Do nowych zadań Agencji będzie należało m.in.

 • Wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów, centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjności;
 • Wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjności;
 • Wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, tj: jednostki badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne;
 • Nadzorowanie i koordynacja Krajowej Sieci Innowacji oraz wspieranie jej działań.

Zmiany w prawie podatkowym

Kolejnym narzędziem ustawy są zmiany do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Mają one zachęcić przedsiębiorców do kupowania i wdrażania nowych technologii.

Przedsiębiorca kupujący nową technologię od polskich i zagranicznych jednostek naukowych (w tym od przedsiębiorstw o statusie cbr) może odliczyć od podstawy opodatkowania cenę jej zakupu w wysokości nie większej niż 50 proc. w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 30 proc. w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Istnieje także możliwość zaliczenia w koszty wydatków na prace rozwojowe, niezależnie od wyniku jakim się zakończyły.

Ponadto skrócono okres amortyzacji zakończonych prac rozwojowych z 36 do 12 miesięcy oraz wprowadzono 22 proc. stawkę podatku VAT na usługi naukowo-badawcze. Dotychczas usługi te były zwolnione z podatku VAT, co stanowiło barierę dla współpracy podmiotów sprzedających usługi badawczo-rozwojowe z innymi podmiotami gospodarczymi, gdyż podmioty prowadzące badania ponosiły zwiększone koszty swojej działalności w związku z brakiem możliwości odliczenia podatku VAT płaconego przy zakupie materiałów i usług.

Oczekiwanym rezultatem wejścia w życie ustawy jest zmniejszenie dystansu pomiędzy polską gospodarką a gospodarkami krajów wysokorozwiniętych i zapewnienie polskim przedsiębiorstwom lepszej pozycji konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku.

Info: Ministerstwo Gospodarki i Pracy


POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Najlepiej zacząć od kupna gotowej spółki . Zakup gotowej spółki daje pewność, że firma istnieje i ma już zarejestrowany kapitał zakładowy, co może być ważne z...

33 wypowiedzi
ostatnia 08.01.2024
Oszukani przez franczyzodawcę

Wspolpraca z firma Ship Center jako franczyzobiorca??? ODRADZAM SPRAWDZ ICH UMOWE U SWOJEGO PRAWNIKA, jest ona jednostronna i ukierunkowana na kary umowne ktore sobie sami...

48 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Ja kupuję na hurtowni stradimoda.pl od jakiegoś roku nie zawiodłam się doradzą zawsze dobrze dbają o klienta a uwierzcie mi jest dużo hurtowni które chcą tylko...

40 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

hej, tez poszukuję danych, znalazłaś coś może oprócz ilości placówek i marek franczyzowych?

14 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2023
Sukcesja w Intermarché i Bricomarché

przeciez to złodzieje

1 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

Szukam szcegółowego raporty na temat franczyzy w latach przed pandemią i po. Rozumiem że osttani raport opublikowany był za rok 2010 ale niestety jego również nię mogę...

14 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2023
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023