Umowa spółki cywilnej

Poniedziałek
01.01.2001
Umowa spółki cywilnej
 
zawarta w ___ w dniu ___ pomiędzy:
 1. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ____ ;
 2. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ___ ;
 3. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ___ ;
zwanymi dalej Wspólnikami,

o następującej treści:

§ 1

Wspólnicy oświadczają, że zawiązują Spółkę w celu ___.

§ 2

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą ___ spółka cywilna.

§ 3
 1. Siedzibą Spółki jest miasto ___ .
 2. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§ 4
 1. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:
  • Wspólnik ___ wnosi ___;
  • Wspólnik ___ wnosi ___;
  • Wspólnik ___ wnosi ___.
 2. Udziały poszczególnych Wspólników w Spółce wynoszą:
  • Wspólnik ___ - ___ %
  • Wspólnik ___ - ___ %
  • Wspólnik ___ - ___ %
§ 5

Dla realizacji celu określonego w § 1 każdy wspólnik ma prawo i jednocześnie obowiązek pracować na rzecz Spółki. W szczególności wspólnicy zobowiązują się do następujących działań:

 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___;
 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___;
 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___.
§ 7

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 8
 1. Każdy Wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.
 2. Każdy Wspólnik jest uprawniony bez uprzedniej uchwały wspólników do samodzielnego prowadzenia spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. Zobowiązania lub wydatki na kwotę ponad ________ zł nie należą do zakresu zwykłych czynności spółki.
§ 9

Do samodzielnego reprezentowania Spółki uprawnieni są:

 • ___ ;
 • ___ .
§ 10

W wewnętrznych sprawach Spółki decydują zawsze wszyscy Wspólnicy w drodze uchwał, które zapadają jednomyślnie.

§ 11

Za zobowiązania Spółki wobec osób trzecich odpowiadają wszyscy Wspólnicy całym majątkiem wspólnym. W przypadku, gdy majątek wspólny nie wystarcza na pokrycie zobowiązań wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.

§ 12

Podział zysków Spółki następuje zawsze w myśl uchwały wspólników.

§ 13
 1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach Spółki w sposób następujący:
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %.
 2. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w sposób następujący:
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %.
§ 14

Wkłady Wspólników nie będą oprocentowane. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek i kredytów.

§ 15

Ustąpienie przez Wspólnika udziału (w całości lub części) lub praw wynikających z umowy spółki osobom trzecim bez zgody pozostałych Wspólników jest wobec Spółki i Wspólników bezskuteczne.

§ 16
 1. Wspólnik ma prawo wypowiedzenia udziału w Spółce na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego.
 2. Z ważnych powodów Wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia.
§ 17

W razie śmierci Wspólnika na jego miejsce wstępują spadkobiercy.

§ 18

Rokiem obrachunkowym Spółki będzie rok kalendarzowy.

§ 19

Spółka rozwiązuje się:

 1. jeśli pozostanie w niej tylko jeden Wspólnik, wskutek ustąpienia lub wykluczenia innych Wspólników,
 2. na skutek jednomyślnej uchwały wspólników,
 3. na skutek wyroku sądowego orzekającego jej rozwiązanie.
§ 20

W razie rozwiązania Spółki nastąpi jej likwidacja. Likwidację przeprowadzają wszyscy Wspólnicy łącznie. Likwidatorzy spieniężą majątek Spółki i po zaspokojeniu zobowiązań Spółki pozostałą resztę podzielą między Wspólników.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 22

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.

§ 23

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą wszyscy Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 24

We wszystkich sporach wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd według siedziby Spółki.

Podpisy wspólników

 1. ___
 2. ___
 3. ___

DALEJ-->

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020
Społeczność Franchising.pl

Strata 37000 PLN. Jestem na drodze sądowej z firmą blinkee.city / Blinkee. W lutym 2019 podpisana i wysłana umowa. Pieniądze wysłane. Do dnia 13.12.2019 brak skuterów,...

1 wypowiedzi
ostatnia 13.12.2019
Biznes na dodatek

Z tymi kwotami 6.000~12.000pln to raczej byłbym bardzo ostrożny ;-) Ale faktycznie taka opcja jest ciekawa, główne problemy InPostu to niestety... Technika! Terminale do...

2 wypowiedzi
ostatnia 29.11.2019