Poniedziałek
01.01.2001
Umowa spedycji
 

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Zleceniodawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ /___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Spedytorem".

§ 1

Zleceniodawca zleca a Spedytor przyjmuje do wykonania usługi spedycyjne polegające na:

  • wysyłaniu / odbieraniu przesyłek;
  • załatwianiu wszelkich niezbędnych formalności celnych;
  • przewozie przesyłek transportem kołowym /lotniczym (jeżeli w zakres usług spedytora wchodzi także przewóz przesyłek);
§ 2

Spedytor wykona spedycję w terminie ___ dni od dostarczenia przez Zleceniodawcę przesyłki będącej przedmiotem spedycji oraz dokumentów niezbędnych do należytego jej wykonania. Listę niezbędnych dokumentów przedstawi Spedytor.

§ 3
  1. Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi za wykonanie spedycji kwotę ___ (słownie: ___) złotych na podstawie faktury VAT wystawionej przez Spedytora w terminie wskazanym w jej treści. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
  2. Kwota, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy obejmować będzie także wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez Spedytora w celu należytego wykonania usługi.
  3. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, posiada numer NIP ___ i niniejszym upoważnia Spedytora do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
§ 4

Spedytor ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki od chwili jej przyjęcia do chwili wydania przewoźnikowi, dalszemu przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, Zleceniodawcy lub osobie trzeciej wskazanej przez Zleceniodawcę do wysokości zwykłej wartości przesyłki.

§ 5

Jeżeli zawartość przesyłki stanowić będą pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności albo inne rzeczy szczególnie cenne, Zleceniodawca jest zobowiązany do wskazania, co jest przedmiotem spedycji i określenia wartości przesyłki. W przeciwnym razie Spedytor ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki tylko wtedy, gdy wynika to z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Spedytora.

§ 6

Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez przewoźników i dalszych spedytorów chyba, że nie ponosi winy w wyborze.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca                                        Spedytor


___                                         ___


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023
Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.12.2022
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021