Skąd wziąć pieniądze na biznes?

Bezzwrotne dotacje z urzędu pracy to popularne źródło finansowania startu w biznesie. Dzięki nim na przestrzeni ostatnich 10 lat powstało 460 tys. nowych firm.
Niedziala
24.07.2016
Wiele osób marzy o otwarciu własnej firmy, ale brakuje im pieniędzy na inwestycję. Można temu zaradzić.
 

Bezzwrotne dotacje z urzędu pracy to popularne źródło finansowania startu w biznesie. Dzięki nim na przestrzeni ostatnich 10 lat powstało 460 tys. nowych firm. Wysokość dotacji, którą może uzyskać osoba bezrobotna na otwarcie własnej firmy, nie może być wyższa od sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w tym roku maksymalny zastrzyk gotówki, który ma szansę otrzymać świeżo upieczony przedsiębiorca, wynosi 24 401,70 zł.  Dla osób, które myślą o własnym biznesie, finansowa pomoc z urzędu, choć pokrywa zazwyczaj tylko część kosztów inwestycji, jest często jedynym źródłem wsparcia zewnętrznego, z którego mogą skorzystać. Na dodatek jest to pomoc bezzwrotna – pod warunkiem, że firma utrzyma się na rynku co najmniej przez rok. Nic dziwnego, że chętnych nie brakuje. W planie finansowym funduszu pracy na 2016 rok zabezpieczono na ten cel kwotę 510,2 mln zł. Jeśli każdy bezrobotny będzie ubiegać się o maksymalną kwotę dotacji, pieniądze te wystarczą na otwarcie prawie 21 tys. nowych firm. Zatem osobom, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności, nie pozostaje nic innego, jak tylko złożyć wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy. Zanim jednak to zrobią, powinni sprawdzić, czy spełniają wszystkie wymogi.

Warunki przyznania dotacji z urzędu pracy

Beneficjentami programu mogą zostać jedynie osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej. Ważne jest, aby bezrobotni zainteresowani pomocą finansową nie pospieszyli się z założeniem firmy. Jeśli zrobią to przed podpisaniem umowy z urzędem pracy, będą musieli zapomnieć o dotacji. Inny warunek mówi o tym, że firma musi działać na terenie Polski nieustannie, co najmniej przez jeden rok. Jeśli przedsiębiorca zawiesi działalność w tym czasie, będzie zmuszony do oddania uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi.

Bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy nie otrzymają osoby, które w ciągu roku przed złożeniem wniosku, bez uzasadnionej przyczyny, odmówiły przyjęcia lub przerwały staż, szkolenie czy inną proponowaną przez urząd pracy formę aktywizacji zawodowej. Ubiegający się o dotacje musi też oświadczyć, że nie korzystał dotychczas z pożyczek z funduszu pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Każdy, kto chce skorzystać z pomocy publicznej, powinien regularnie zaglądać na stronę internetową swojego urzędu pracy – informacje o naborze powinni przekazywać urzędnicy podczas regularnych spotkań z petentami, jednak czasem jest to jedynie ich dobra wola. W internecie można również znaleźć obowiązujący wzór wniosku wraz z załącznikami i wykazem niezbędnych dokumentów (m.in.: życiorysu zawodowego, dyplomów ukończenia szkół i kursów, aktów notarialnych itp.). Przed wypełnieniem wniosku warto dobrze przemyśleć swój pomysł na biznes zarówno pod względem koncepcji działania, jak i prognoz finansowych, następnie szczegółowo opisać projektowane przedsięwzięcie w formie biznesplanu będącego częścią wniosku. Co prawda biznesplan nie zawsze znajduje się na liście wymaganych przez urząd pracy dokumentów, ale z całą pewnością poprawi wizerunek wnioskodawcy i zwiększy jego szanse na uzyskanie dotacji. Wniosek należy złożyć do urzędu pracy, pod który podlega twoje miejsce zamieszkania, miejsce pobytu lub miejsce, gdzie chciałbyś prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli dopiero planujesz zapisać się do urzędu pracy, to od razu zaznacz, że chcesz otworzyć firmę. Dotacja z UP musi zostać zabezpieczona przez poręczycieli. Jeśli twoja firma padnie przed upływem 12 miesięcy, poręczyciele będą zmuszeni oddać urzędowi pracy kwotę w wysokości przyznanego ci dofinansowania.  Urząd daje również możliwość innej formy zabezpieczenia dotacji, np. gwarancji bankowej lub blokady środków na rachunku. Wnioski o dotacje na założenie własnej firmy rozpatrywane są zazwyczaj według kolejności zgłoszeń. Zatem nie ma się co ociągać w jego złożeniu.

Pieniądze także dla studentów i absolwentów

Środki na otwarcie własnej firmy można pozyskać nie tylko z urzędu pracy. Obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” w Mielcu oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych na terenie sześciu województw: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim i łódzkim, realizuje program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na otwarcie własnej firmy oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Beneficjenci programu mają szansę otrzymać pożyczkę na założenie biznesu w kwocie nawet 80 tys. zł lub utworzenie stanowiska pracy (24 tys. zł). Mogą też liczyć na bezpłatne doradztwo i szkolenia w szczególności z zakresu zakładania działalności gospodarczej, form jej opodatkowania i prowadzenia księgowości. Program jest kierowany do absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę lub uzyskali tytuł zawodowy nie dawniej niż cztery lata temu. Na wsparcie mogą też liczyć studenci ostatniego roku studiów wyższych oraz zarejestrowani bezrobotni. Warunki, które musi spełnić pożyczkobiorca, są w dużej części zbieżne, z tymi wymaganymi przez urzędy pracy. Pieniądze można pożyczyć na siedem lat, oprocentowanie pożyczki wynosi 0,44 proc. Wymagane zabezpieczenia to podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenie przez co najmniej jedną osobę posiadającą zdolność kredytową w wysokości pożyczki. Pieniądze uzyskane w ten sposób można przeznaczyć na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów i usług, pozyskanie lokalu lub finansowanie działalności bieżącej do sześciu miesięcy po otrzymaniu środków (oprócz wynagrodzeń i ZUS-u).

Jak pokazuje doświadczenie, wnioski o dotacje składają nie tylko osoby, które straciły pracę. Szerokie grono beneficjentów dofinansowania stanowią byli etatowcy. Dla nich własna firma to urzeczywistnienie marzeń, które dzięki dotacji mogą zrealizować.