Słownik franczyzy i biznesu

badanie sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym,...
dowiedz się więcej

banki rozwoju wielostronnego

Do grupy banków rozwoju wielostronnego zalicza się: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodową ...
dowiedz się więcej

bankowe papiery wartościowe

Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Bankowy papier...
dowiedz się więcej

bankowość elektroniczna

Przez umowę o usługi bankowości elektronicznej: bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych...
dowiedz się więcej

bankowy tytuł egzekucyjny

Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać...
dowiedz się więcej

baza instrumentów pochodnych

Baza instrumentów pochodnych to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także...
dowiedz się więcej

bieżąca opłata franczyzowa

Opłata pobierana przez franczyzodawcę od franczyzobiorców za korzystanie przez nich z jego znaku towarowego, know-how oraz...
dowiedz się więcej

bilans

Sprawozdanie finansowe wykazujące kapitał, aktywa i pasywa spółki (podmiotu gospodarczego) w okresie objętym bilansem.

biznes plan

Drugi, po planie marketingowym, etap planowania strategicznego firmy. Uwzględnia finansowanie realizacji projektów lub prac firmy. Stanowi ekonomiczne uzasadnienie planów rozwojowych firmy.

bony skarbowe

Bon skarbowy jest krótkoterminowym skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem...
dowiedz się więcej

break-even

Moment, w którym przychody osiągane z działalności gospodarczej osiągają taką samą wysokość jak koszty, w konsekwencji czego przedsiębiorstwo osiąga zerowe saldo finansowe.

broker

Osoba, która pośredniczy przy zawieraniu przez strony umowy lub przy podejmowaniu przez nie wspólnej działalności gospodarczej.