Słownik franczyzy i biznesu

pakiet franczyzowy

Termin używany we franczyzie na określenie zestawu uprawnień i świadczeń, które franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcom aby...
dowiedz się więcej

papiery wartościowe

Ujmując sprawę w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że papier wartościowy to dokument ucieleśniający pewne prawo...
dowiedz się więcej

papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym

Papiery wartościowe nieudziałowe to papiery niebędące: akcjami, papierami wartościowymi...
dowiedz się więcej

partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, to oparta na umowie o partnerstwie...
dowiedz się więcej

patent

Prawo do wyłącznej produkcji danego towaru, rozwiązania technicznego lub wynalazku (przedmiotu ochrony patentowej) w okresie, na który została...
dowiedz się więcej

pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto...
dowiedz się więcej

pensja

Pensja, wynagrodzenie, zarobki pracownika.

pieniądz elektroniczny

Wartość pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące...
dowiedz się więcej

plan marketingowy

Pierwszy etap planowania strategicznego firmy; określa produkty, ich sprzedaż, rozwój oraz inwestycje, których wymagają.

pobory

Zarobki, pensje, nagrody finansowe lub odszkodowanie przyznane osobie fizycznej.

podatek

Zobowiązania przedsiebiorstwa/osoby fizycznej wobec organów rządowych. Wśród podatków najważniejszych dla działalności gospodarczej można wyróżnić następujące rodzaje podatków: dochodowy (income tax), od wartosci dodanej (VAT - value added tax), od nieruchomości (real estate tax).

podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz...
dowiedz się więcej

podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi...
dowiedz się więcej

podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny ma do spełnienia dwa podstawowe zadania. Przede wszystkim zawiera on opis zasad, według których...
dowiedz się więcej

podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Podstawę opodatkowania stanowi: przy umowie sprzedaży: rzeczy ruchomych nabywanych do...
dowiedz się więcej

podwyższenie kapitału zakładowego (spółki z o.o.)

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością następuje nie na...
dowiedz się więcej

podwyższenie kapitału zakładowego (w spółce akcyjnej)

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub...
dowiedz się więcej

pola eksploatacji

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich...
dowiedz się więcej

polecenie przelewu

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku...
dowiedz się więcej

polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i...
dowiedz się więcej

Polska Organizacja Franczyzodawców (POF)

Polska Organizacja Franczyzodawców (Polish Franchise Organization) jest jedyną w Polsce organizacją...
dowiedz się więcej

porady i doradztwo podatkowe

Czynności doradztwa podatkowego obejmują: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich...
dowiedz się więcej

poręczenie czekowe (awal)

Zapłatę czeku można zabezpieczyć poręczeniem czekowym (aval) co do całości sumy czekowej lub co do jej części....
dowiedz się więcej

postępowanie nakazowe

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych...
dowiedz się więcej

postępowanie pojednawcze

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd...
dowiedz się więcej

postępowanie sądowe i egzekucyjne

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje postępowań sądowych: cywilne i karne. Postępowanie cywilne obejmuje tzw. sprawy...
dowiedz się więcej

postępowanie uproszczone

Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych: o roszczenia...
dowiedz się więcej

postępowanie zabezpieczające

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia,...
dowiedz się więcej

potrącenie

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z...
dowiedz się więcej

powiernicze nabycie nieruchomości

Jak wynika z art. 734 k.c. istotą umowy zlecenia jest odpłatne (prowizja) lub nieodpłatne dokonanie określonej...
dowiedz się więcej

powództwo o ustalenie

Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny....
dowiedz się więcej

powództwo przeciwegekucyjne

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo...
dowiedz się więcej

pozew o ochronę dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim,...
dowiedz się więcej

pozew o rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich...
dowiedz się więcej

pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki

Uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i...
dowiedz się więcej

pozew o uchylenie uchwały wspólników

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest sprzeczna z umową spółki bądź...
dowiedz się więcej

pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności...
dowiedz się więcej

pozew o wyłączenie wspólnika

Wyłączenie wspólnika spółki jawnej Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez...
dowiedz się więcej

pozew w postępowaniu uproszczonym

Pozew powinien zostać przygotowany według zasad obowiązujących w postępowaniu uproszczonym w przypadku należących...
dowiedz się więcej

pozew wzajemny

W sprawie cywilnej powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się...
dowiedz się więcej

pożyczka

Suma pieniędzy, którą kredytodawca pożycza kredytobiorcy.

pożyczkodawca

Osoba udzielająca pożyczki.

praca na własny rachunek

Określenie stosowane wobec osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i na własny rachunek....
dowiedz się więcej

prawa do akcji (pda)

Jak wyjaśnia ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do akcji (zwane w skrócie PDA) to papier wartościowy, z którego wynika...
dowiedz się więcej

prawa pochodne

Stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prawa pochodne to kategoria papierów wartościowych do...
dowiedz się więcej

prawnie zastrzeżone znaki

Znaki, nazwy firmy, logo, symbole, emblematy i inne cechy, które odróżniają przedsiębiorstwo, firmę od jego konkurentów i korzystają z ochrony na mocy odpowiednich przepisów prawa.

prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą...
dowiedz się więcej

prawo odkupu

Zgodnie z kodeksem cywilnym, prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Jeżeli zawarcie umowy...
dowiedz się więcej

prawo poboru

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 433 § 1 k.s.h., akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do...
dowiedz się więcej

premia gwarancyjna

Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z dokonaniem jednej z następujących...
dowiedz się więcej

procownik

Osoba, którą wiąże stosunek pracy ze spółką.

produkty uboczne

Dodatkowe produkty wytworzone w toku podstawowej działalności przedsiębiorstwa, np. podstawowym produktem tartaku są deski, ubocznym trociny.

prokura

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje...
dowiedz się więcej

prospekt emisyjny

Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego,...
dowiedz się więcej

przedawnienie roszczeń w praktyce

Przedawnienie roszczeń to bardzo specyficzna instytucja, której celem jest urealnienie stanu prawnego w stosunku do...
dowiedz się więcej

przedłużenie

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy za zgodą wszystkich jej stron.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorcą nazywamy osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą. W teorii prawie zakłada się, że wszyscy...
dowiedz się więcej

przedsiębiorstwo

Termin określający składniki majątkowe i niemajątkowe tworzące zorganizowaną jednostkę gospodarczą.

przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności...
dowiedz się więcej

przedstawicielstwo regionalne

Przedstawiciel regionalny (area representative) to osoba (lub firma), która na danym terytorium ma wyszukiwać nowych i...
dowiedz się więcej

przekupstwo menedżerskie

Zgodnie z art. 296a § 1 kodeksu karnego, kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej...
dowiedz się więcej

przelew (cesja) wierzytelności przyszłych

Jak trafnie wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. IV CSK 71/05: "Za ugruntowany...
dowiedz się więcej

przelew praw

Przeniesienie praw przez jedną osobę na drugą.

przelew transgraniczny

Przy wykonywaniu zlecanych przez klientów banków poleceń przelewu i wpłat gotówkowych w obrocie z państwami członkowskimi w...
dowiedz się więcej

przelew wierzytelności

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to...
dowiedz się więcej

przepływ gotówki

Ilość pieniędzy przechodząca przez spółkę lub przedsiębiorstwo.

przyjęcie lub odrzucenie spadku

Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone...
dowiedz się więcej

przyjęte praktyki rynkowe

Przyjętymi praktykami rynkowymi są zachowania, których zasadnie można oczekiwać na jednym lub wielu rynkach finansowych i...
dowiedz się więcej

public relations

Public Relations to planowe i systematyczne zabiegi o zrozumienie, zaufanie i pozytywny wizerunek w otoczeniu, przy zastosowaniu celowo użytych procesów komunikacyjnych.

publiczny list zastawny

Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią...
dowiedz się więcej