Słownik franczyzy i biznesu

kapitał docelowy

Statut spółki akcyjnej może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na...
dowiedz się więcej

kapitał początkowy

Kapitał początkowy wykorzystywany w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

kapitał zakładowy

Łączna wartość wkładów pieniężnych lub rzeczowych dokonanych przez wspólników w zamian za udziały. Kapitał zakładowy spółki jest reprezentowany przez akcje/udziały będące własnością akcjonariuszy/udziałowców.

kapitał zapasowy / rezerwowy

W spółce akcyjnej na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za...
dowiedz się więcej

karty płatnicze

Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania...
dowiedz się więcej

kasy rejestrujące (kasy fiskalne)

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników...
dowiedz się więcej

kaucja bankowa

W celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik lub osoba trzecia może przenieść określoną kwotę w złotych lub w innej...
dowiedz się więcej

kierownik jednostki

"Kierownik jednostki" to pojęcie pochodzące z ustawy o rachunkowości, pod którym rozumie się osobę lub organ jedno- lub...
dowiedz się więcej

klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności, to - ujmując sprawę w dużym uproszczeniu - dodatkowa pieczęć, którą sąd przybija na odpisie wyroku,...
dowiedz się więcej

kluby inwestorów

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem...
dowiedz się więcej

know-how

Pojęcie know-how powstało w drugiej połowie XIX w. w praktyce przemysłowej USA i Anglii, jednak do dnia dzisiejszego nie doczekało się...
dowiedz się więcej

kompensata

Praktyka gospodarcza zachęca do poszukiwania pragmatycznych sposobów wygaszania zobowiązań i w związku z tym ukształtowały się w...
dowiedz się więcej

konflikt / sprzeczność interesów spółki i członka zarządu

W przypadku sprzeczności interesów spółki z o.o. z interesami członka zarządu, jego...
dowiedz się więcej

konosament

Zgodnie z art. 129 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski, przewoźnik obowiązany jest po przyjęciu ładunku na statek wydać...
dowiedz się więcej

konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych

Konta księgi głównej stanowią część ksiąg rachunkowych, która zawiera zapisy o zdarzeniach w ujęciu...
dowiedz się więcej

kontrakt

Umowa między dwiema lub więcej stronami.

kontrakty swap

Kontrakt swap stanowi rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwoma lub więcej stronami, które zobowiązują się, że w określonym punkcie...
dowiedz się więcej

kontrola jakości

System monitorowania i weryfikacji procesów produkcyjnych lub świadczenia usług opracowany w celu utrzymania określonego poziomu jakości produkcji lub usług.

konwersja wierzytelności na udziały (akcje)

Pokrycie udziałów, po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,...
dowiedz się więcej

koszt wytworzenia produktu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym...
dowiedz się więcej

koszty uzyskania przychodów

W przypadku osób prawnych: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z...
dowiedz się więcej

kredyt konsumencki

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej...
dowiedz się więcej

kredytodawca

Osoba fizyczna lub prawna, która udzieliła pożyczki

kredyty konsorcjalne

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa bankowego, banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum...
dowiedz się więcej

krótka sprzedaż

Na czym polega krótka sprzedaż? Jak wyjaśnia GPW w Warszawie, transakcje krótkiej sprzedaży to odwrócenie typowej kolejność...
dowiedz się więcej

książeczka oszczędnościowa

Bank może wydać posiadaczowi rachunku oszczędnościowego oraz posiadaczowi rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej...
dowiedz się więcej

księga akcyjna

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać...
dowiedz się więcej

księga protokołów (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być...
dowiedz się więcej

księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę...
dowiedz się więcej

kurs wymiany

Kurs wymiany waluty jednego państwa na walutę innego państwa ustalany przez poszczególne banki i instytucje finansowe z uwzględnieniem bieżącej sytuacji na rynku walutowym na podstawie różnych wskaźników ekonomicznych charakteryzujących sytuację gospodarczą danego państwa.

kwity depozytowe

Kwit depozytowy to papier wartościowy wystawiony przez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub...
dowiedz się więcej