Słownik franczyzy i biznesu

wakacje podatkowe

Termin określający ulgę podatkową stosowaną w przypadku nowych przedsięwzięć gospodarczych. Polega na zwolnieniu danego podmiotu z obowiązku płacenia podatku (najczęściej dochodowego) przez określony czas od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

walne zgromadzenie spółki akcyjnej

Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami, wymaga: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z...
dowiedz się więcej

warranty opcyjne

Warranty opcyjne stanowią instrument finansowy łączący cechy warranty subskrypcyjnego i opcji. W najprostszy sposób można je...
dowiedz się więcej

warranty subskrypcyjne

W celu podwyższenia kapitału zakładowego spółka akcyjna może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela...
dowiedz się więcej

wartość

Wycena.

wartość godziwa

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na...
dowiedz się więcej

wartość początkowa

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego...
dowiedz się więcej

wartość przedmiotu sporu

W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość...
dowiedz się więcej

warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym...
dowiedz się więcej

weksel trasowany

Weksel trasowany zawiera: nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; polecenie bezwarunkowe...
dowiedz się więcej

weksle i czeki

Weksle Nie będzie uważany za weksel trasowany dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy...
dowiedz się więcej

wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji

Kiedy konieczne jest ogłoszenie wezwania? A) Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej...
dowiedz się więcej

wkład niepieniężny

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego mogą być obejmowane nie tylko za gotówkę, ale również w zamian za tzw. wkłady...
dowiedz się więcej

wkłady na akcje

Akcjonariusz spółki akcyjnej obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na...
dowiedz się więcej

właściwość przemienna

Powództwo w sprawach o których mowa poniżej wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed...
dowiedz się więcej

właściwość (sądu) ogólna

Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania...
dowiedz się więcej

właściwość wyłączna

Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można...
dowiedz się więcej

własność intelektualna

Niematerialne prawa majątkowe będące wytworem ludzkiego rozumu, takie jak prawa autorskie czy patenty; również udzielane w tym zakresie licencje.

wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Wniosek mogą zgłosić...
dowiedz się więcej

wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego

O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do...
dowiedz się więcej

wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego

Orzeczenia sądów zagranicznych w sprawach cywilnych należących w Polsce do drogi...
dowiedz się więcej

wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Skuteczność na obszarze Polski nie nadających się do wykonania w drodze egzekucji orzeczeń sądów...
dowiedz się więcej

wniosek o zabezpieczenie dowodu

Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy...
dowiedz się więcej

wpłata na wspólny fundusz marketingowy

Opłata pobierana przez franczyzodawcę od franczyzobiorców, która jest przeznaczana wyłącznie na finansowanie działań promocyjno-reklamowych całego systemu. Więcej o wpłacie na wspólny fundusz marketingowy czytaj w menu portalu.

wspólność majątkowa małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa)...
dowiedz się więcej

wstępna opłata franczyzowa

Jednorazowa opłata na rzecz franczyzodawcy ponoszona przez franczyzobiorcę w momencie zawarcia umowy franczyzowej. Więcej o wstępnej opłacie franczyzowej czytaj w menu portalu.

wtóropisy

Z wyjątkiem czeków na okaziciela każdy czek, wystawiony w jednym, a płatny w drugim kraju lub w części zamorskiej tego samego kraju i...
dowiedz się więcej

wycena aktywów

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz wartości...
dowiedz się więcej

wydatki na badania i rozwój

Kwoty przeznaczone na poprawę jakości świadczonych usług lub sprzedawanych towarów, jak również na opracowywanie nowych towarów lub usług.

wygaśnięcie

Termin prawniczy odnoszący się do wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, wygaśnięcia prawa lub zobowiązania.

wyłączenie grupowe

Rozporządzenie Komisji Wspólnoty Europejskej nr 2790/1999 w sprawie zastosowania artykułu 81 ust. 3 Traktatu o utworzeniu WE z 25...
dowiedz się więcej

wyłączenie sędziego

Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku...
dowiedz się więcej

wynajmujący

Osoba wynajmująca najemcy, zgodnie z warunkami umowy najmu, przedmiot takiej umowy.

wypowiedzenie umowy o pracę

Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny albo na czas nie określony...
dowiedz się więcej

wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Ogólną zasadą jest, że do wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy stosuje się...
dowiedz się więcej

wyrok zaoczny

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda...
dowiedz się więcej

wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku wynoszą: od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania...
dowiedz się więcej

wyzysk w prawie cywilnym

Zgodnie z art. 388  § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub...
dowiedz się więcej