Słownik franczyzy i biznesu

obligacja

Papier wartościowy poświadczający określone zobowiązania (najczęściej zapłaty) emitenta wobec jego nabywcy. Obligacja jest papierem...
dowiedz się więcej

obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe mogą przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi...
dowiedz się więcej

obligacje skarbowe

Obligacja skarbowa jest skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowanym w postaci...
dowiedz się więcej

obligacje zamienne

O ile statut spółki akcyjnej tak stanowi, spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez...
dowiedz się więcej

obniżenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej...
dowiedz się więcej

obrót wtórny

Obrót wtórny to: dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent usługowy, lub nabywanie papierów...
dowiedz się więcej

ochrona niemajątkowych praw autorskich

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą...
dowiedz się więcej

odcinki zbiorowe

Odcinek zbiorowy jest dokumentem, który inkorporuje on dwie lub większą liczbę akcji. Jego treść powinna odpowiadać wymogom art....
dowiedz się więcej

odnowienie

Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo...
dowiedz się więcej

odpisy amortyzacyjne

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego...
dowiedz się więcej

odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony, którym jest zachowanie osoby...
dowiedz się więcej

odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę...
dowiedz się więcej

odpowiedź na pozew

Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo...
dowiedz się więcej

odrębna własność lokalu

Odrębna własność lokalu może powstać w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie...
dowiedz się więcej

odsetki maksymalne

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości...
dowiedz się więcej

oferta publiczna

Ofertą publiczną jest udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w...
dowiedz się więcej

ogłoszenie o walnym zgromadzeniu (spółki akcyjnej)

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co...
dowiedz się więcej

ogłoszenie testamentu

Osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy....
dowiedz się więcej

opcje w prawie polskim

Zgodnie z regulaminem GPW SA w Warszawie, opcja są to prawa przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w...
dowiedz się więcej

opłata franczyzowa, licencyjna, tantiema

Opłata za prawo do korzystania z franczyzy, czyli cudzej własności intelektualnej, znaku towarowego (marki) i...
dowiedz się więcej

organy podatkowe

Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt,...
dowiedz się więcej

organ zatwierdzający

"Organ zatwierdzający" to pojęcie pochodzące z ustawy o rachunkowości, pod którym rozumie się organ, który zgodnie z...
dowiedz się więcej

osoba prawna

Podmiot posiadający osobowość prawną; tj. zdolność do wyrażania woli i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, jak również posiadająca zdolność procesową.

oświadczenie

Dobrowolne, pisemne oświadczenie złożone przed adwokatem lub notariuszem.

oszacowanie podstawy opodatkowania

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli: brak jest ksiąg podatkowych lub...
dowiedz się więcej

otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe otwiera się: na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia...
dowiedz się więcej

outsourcing bankowy

Zgodnie z przepisami prawa bankowego bank może, w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy...
dowiedz się więcej