Słownik franczyzy i biznesu

ubezpieczeniowa grupa kapitałowa

Grupa podmiotów, w skład której wchodzi zakład ubezpieczeń podlegający nadzorowi dodatkowemu oraz co...
dowiedz się więcej

uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej powinna zawierać: sumę, o jaką...
dowiedz się więcej

uczciwa wartość rynkowa

Wartość majątku ustalona w transakcji w oparciu o warunki rynkowe.

ujawnienie

Wprowadzony przez ustawodawstwa niektórych państw obowiązek ujawnienia przez franczyzodawcę przed zawarciem umowy franczyzowej z franczyzobiorcą wszelkich danych dotyczących jego systemu franczyzowego.

ulgi podatkowe

Zgodnie z definicją zawartą w Ordynacji Podatkowej, pod pojęciem "ulgi podatkowe" rozumie się przewidziane w przepisach prawa...
dowiedz się więcej

umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki akcyjnej tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w...
dowiedz się więcej

umowa

Prawnie wiążący kontrakt pomiędzy dwiema lub więcej stronami.

umowa agencyjna

Umowa, na mocy której jedna ze stron (agent) może, w określonych okolicznościach, zaciągać zobowiązania w imieniu i na rzecz drugiej strony.

umowa dystrybucyjna

Umowa, zgodnie z którą producent lub dostawca towarów wyznacza dystrybutora produkowanych lub sprzedawanych przez niego towarów. Dystrybutor nabywa towary na własny rachunek i handluje nimi pod swoją nazwą.

umowa franczyzy

Umowa franczyzy określa warunki oraz czas trwania współpracy franczyzodawcy z franczyzobiorcą. Umowa franczyzy jest umową...
dowiedz się więcej

umowa franczyzy wielokrotnej

Synonim area development agreement.

umowa franczyzy wielokrotnej

Umowa ramowa, w ramach której franczyzodawca zawiera z franczyzobiorcą indywidualne umowy na utworzenie i prowadzenie...
dowiedz się więcej

umowa master franczyzy

Umowa kreująca stosunek subfranczyza.

umowa o zarządzanie spółką

W przypadku zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną...
dowiedz się więcej

umowa przedwstępna

Stosownie do art. 389 kodeksu cywilnego, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy...
dowiedz się więcej

umowa spółki

Umowa spółki jawnej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich...
dowiedz się więcej

umowa wspólnika / członka zarządu ze spółką

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem...
dowiedz się więcej

umowy zawierane na odległość

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na...
dowiedz się więcej

urzędowe interpretacje przepisów podatkowych

Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt,...
dowiedz się więcej

usługi bieżące

Wsparcie oferowane franczyzobiorcom przez franczyzodawcę w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej (po uruchomieniu przez franczyzobiorcę jego punktu w systemie franczyzowym).

usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne to usługi świadczone za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury...
dowiedz się więcej

usługi finansowe

Usługa finansowa oznacza wszelkie usługi o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub...
dowiedz się więcej

usługi serwisowe

W ramach działań marketingowych, sprzedawca może świadczyć usługi serwisowe, polegające na wykonywaniu szeregu usług, m.in.: naprawę i wymianę części w określonym czasie, nieodpłatnie lub za zmniejszoną opłatą.

usługi wstępne

Wsparcie oferowane franczyzobiorcom przez franczyzodawcę w momencie zawarcia umowy franczyzowej (przystąpienia do systemu franczyzowego). Więcej o usługach wstępnych możesz przeczytać w menu portalu.

ustanowienie hipoteki

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może...
dowiedz się więcej

ustanowienie odrębnej własności lokalu

Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej...
dowiedz się więcej

ustawa kominowa

Czy w odniesieniu do spółek prawa handlowego ograniczenia wysokości wynagrodzenia, które zawiera tzw. "ustawa kominowa" odnoszą się...
dowiedz się więcej

ustawodawstwo antymonopolowe

Przepisy chroniące konkurencyjność rynku. Najczęściej zapobiegają zawyżaniu cen w wyniku stosowania przez producenta praktyk monopolistycznych lub zmowy kilku producentów.

użytkowanie nieprawidłowe

Jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania...
dowiedz się więcej

użytkowanie wieczyste

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone...
dowiedz się więcej