Słownik franczyzy i biznesu

nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca...
dowiedz się więcej

nabywca

Osoba nabywająca dobra lub usługi.

nadzwyczajna zmiana stosunków

Zgodnie z art. 357.1 kodeksu cywilnego, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby...
dowiedz się więcej

najemca

Osoba, która najmuje, zgodnie z warunkami umowy najmu, przedmiot takiej umowy od wynajmującego.

najem, dzierżawa

Z reguły pisemna umowa, na mocy której właściciel nieruchomości zezwala najemcy na użytkowanie lub przebywanie w tej nieruchomości w...
dowiedz się więcej

nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

W założeniu swoich twórców postępowanie nakazowe miało przyczynić się do usprawnienia działania sądów i...
dowiedz się więcej

nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w...
dowiedz się więcej

naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in.: nieustalenie należności Skarbu Państwa,...
dowiedz się więcej

naruszenie posiadania

Zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz...
dowiedz się więcej

naruszenie praw autorskich

Zgodnie z art. 1 obowiązujące w Polsce ustawy Prawo autorskie, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw...
dowiedz się więcej

natychmiastowa wykonalność wyroku

Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: zasądza alimenty - co...
dowiedz się więcej

nazwa handlowa

Słowo lub zwrot przyjęty przez firmę w celu wyróżnienia prowadzonej przez nią działalności.

nieruchomość

Grunty, budynki, lub prawa własności do nich. W USA używa się terminu "real estate", Brytyjczycy wolą "real property".

nieuczciwa konkurencja

Zgodnie z art. 3 polskiej ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji...
dowiedz się więcej

niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem...
dowiedz się więcej

niezależny analityk

Niezależny analityk to osoba fizyczna, niepozostająca w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firmą...
dowiedz się więcej