Słownik franczyzy i biznesu

data pewna

Data pewna stanowi jedną ze szczególnych form czynności prawnych. Polega ona na urzędowym poświadczeniu dnia dokonania czynności,...
dowiedz się więcej

data wejścia w życie

Data wejścia w życie umowy lub ustawy.

debet

Zobowiązanie jednej strony wobec drugiej, zwykle wyrażone w pieniądzu.

depozyt nieprawidłowy

Jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na...
dowiedz się więcej

dłużnik

Osoba zobowiązana do świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, wobec innej osoby. Może oznaczać również kredytobiorcę, czyli osobę, która otrzymała pożyczkę.

dobra konsumpcyjne

Produkty nabywane przez osoby fizyczne w celach konsumpcyjnych.

dobra niematerialne

Dobra niematerialne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego...
dowiedz się więcej

dochód z udziału w zyskach osób prawnych

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b p.d.o.p., jest...
dowiedz się więcej

doradztwo inwestycyjne

W umowie o doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,...
dowiedz się więcej

dowody księgowe

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (zwane "dowodami...
dowiedz się więcej

dystrybutor

Osoba uprawniona do kupowania, sprzedaży i rozprowadzania na danym obszarze towarów wytworzonych przez inną osobę. Dystrybutor kupuje...
dowiedz się więcej

dywidenda

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku spółki akcyjnej wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który...
dowiedz się więcej

dywidenda

Dywidenda, to wypłata przez spółkę zysku jej udziałowcom/akcjonariuszom. Najczęściej akcjonariusze/udziałowcy nie dzielą całego zysku pomiędzy siebie, ale pozostawiają część w spółce.

działalność gospodarcza

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w prawie polskim obowiązywało kilka zbliżonych do siebie, aczkolwiek nie identycznych...
dowiedz się więcej

dział spadku

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie...
dowiedz się więcej

dzień dywidendy

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale...
dowiedz się więcej

dziennik ksiąg rachunkowych

Dziennik stanowi część ksiąg rachunkowych, która zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym...
dowiedz się więcej

dzień roboczy, dzień pracy

Dni robocze - najczęściej definiowane jako wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt państwowych.