Słownik franczyzy i biznesu

indos

Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym...
dowiedz się więcej

indos wekslowy

Każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie. Jeżeli wystawca umieścił w wekslu...
dowiedz się więcej

instrument pieniądza elektronicznego

Przez umowę o instrument pieniądza elektronicznego bank albo instytucja pieniądza elektronicznego zobowiązują...
dowiedz się więcej

instrumenty finansowe

I. Instrumenty finansowe według ustawy o instrumentach finansowych Zgodnie z prawem polskim instrumentami finansowymi są: ...
dowiedz się więcej

instrumenty kapitałowe

Instrumenty kapitałowe to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub...
dowiedz się więcej

instrumenty pochodne

Stosownie do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne to prawa majątkowe, których cena...
dowiedz się więcej

instrumenty rynku pieniężnego

Instrumenty rynku pieniężnego to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności...
dowiedz się więcej

instytucja finansowa

Instytucja finansowa to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca...
dowiedz się więcej

instytucja kredytowa

I. [Podstawa prawna: Prawo bankowe] Instytucja kredytowa to podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej...
dowiedz się więcej

interwencja główna i uboczna

Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami, może aż do zamknięcia...
dowiedz się więcej

inwentaryzacja

Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych...
dowiedz się więcej

inwestorzy kwalifikowani

Inwestorem kwalifikowanym jest: instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona, na podstawie właściwych przepisów...
dowiedz się więcej

inwestycje

Zgodnie z przepisami prawapolskiego na temat rachunkowości inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych...
dowiedz się więcej