Słownik franczyzy i biznesu

Agencja

Agencja to forma współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami uregulowana w oparciu o umowę agencji, w której jeden z przedsiębiorców jest...
dowiedz się więcej

Agent

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej zawartej z dającym zlecenie pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży lub zawiera je z...
dowiedz się więcej

akcja

Akcja jest dokumentem potwierdzającym cząstkowe prawo własności w spółce akcyjnej (analogicznie jak udział w spółce z ograniczoną...
dowiedz się więcej

akcje gratisowe

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych...
dowiedz się więcej

akcje imienne

Akcje spółki akcyjnej mogą być imienne lub na okaziciela. Akcja jest imienna, jeżeli zawiera oznaczenie akcjonariusza. Natomiast akcja...
dowiedz się więcej

akcje na okaziciela

Akcja na okaziciela jest najczęściej spotykanym rodzajem akcji. Uprawnienia z akcji na okaziciela przysługują każdemu posiadaczowi akcji, który ją okaże. W obrocie publicznym, w tym na giełdzie papierów wartościowych, handluje się akcjami na okaziciela.

akcje nieme

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Statut spółki akcyjnej może...
dowiedz się więcej

akcje uprzywilejowane

Spółka akcyjna może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być określone w statucie. Akcje...
dowiedz się więcej

akredytywa dokumentowa

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie...
dowiedz się więcej

akredytywa pieniężna

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający), może zobowiązać się pisemnie wobec innego...
dowiedz się więcej

aktywa wg ustawy o rachunkowości

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku...
dowiedz się więcej

alternatywne rozwiązywanie sporów

Postępowania sądowe w Polsce mają opinię przewlekłych i mało skutecznych. Tym bardziej warto więc zwrócić...
dowiedz się więcej

amortyzacja

Odpisywanie od bilansu firmy wartości majątku ulegającego zużyciu. Wielkość takiego odpisu jest z reguły ustalona przez przepisy podatkowe.

analiza opłacalności przedsiewzięcia

Analiza ekonomiczna przeprowadzona przed wdrożeniem przedsięwzięcia gospodarczego i mająca na celu ustalenie, w oparciu o wszelkie dostępne informacje, czy przewidywania odnośnie rozwoju inwestycji i przyszłych zysków spełniają oczekiwania inwestora.

analiza swot

Analiza przedsięwzięcia gospodarczego dokonana w oparciu o cztery elementy: "mocne strony" (strenghts), "słabe strony" (weaknesses), "szanse" (opportunities) i "zagrożenia" (threats).

anatocyzm - kapitalizacja odsetek

Zgodnie z art. 482 § 1-2 k.c. odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek można żądać dopiero od chwili...
dowiedz się więcej

apelacja

W postępowaniu cywilnym od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu...
dowiedz się więcej

arbitraż

Metoda rozwiązywania sporów pomiędzy stronami umowy z pominięciem sądów powszechnych, polegająca na wyznaczeniu ekspertów w danej dziedzinie, których zadaniem jest doprowadzenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Najczęściej arbitraż jest tańszy i szybszy niż postępowanie sądowe.

arkusz

Wydruk komputerowy przedstawiający w przystępnej formie informacje finansowe i dane statystyczne.