Słownik franczyzy i biznesu

faktoring

Faktoring jest usługą finansową dostępną dla przedsiębiorców, którzy chcą zamienić swoje wierzytelności wobec innych podmiotów na...
dowiedz się więcej

faktura

Dokument wydany nabywcy przez sprzedającego, wyszczególniający cechy towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży, datę dokonania transakcji oraz cenę do zapłaty w momencie dostarczania faktury lub w określonym, późniejszym terminie.

filia

W odniesieniu do spółki termin ten oznacza spółkę wchodzącą w skład grupy spółek, posiadających wspólną spółkę macierzystą. Filia nie...
dowiedz się więcej

firmy inwestycyjne

W rozumieniu przepisów prawa polskiego pod pojęciem "firmy inwestycyjnej" rozumie się: dom maklerski, bank prowadzący...
dowiedz się więcej

fixing skarbowych papierów wartościowych

Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych to działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz...
dowiedz się więcej

franczyza

Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami:...
dowiedz się więcej

franczyza bezpośrednia

W przypadku franczyzy bezpośredniej umowa franczyzowa jest zawierana tylko z jednym franczyzobiorcą. Na jej podstawie tworzona jest tylko jedna placówka franczyzowa działająca na określonym obszarze.

franczyza białych kołnierzyków

Systemy franczyzowe świadczące "usługi biznesowe" takie jak np. biura rachunkowe, firmy doradztwa personalnego, firmy szkoleniowe, kancelarie prawne lub podatkowe, firmy konsultingowe.

franczyza dystrybucyjna

Franczyza dystrybucyjna charakteryzuje się tym, że franczyzobiorca ogranicza swą działalność do sprzedaży określonych...
dowiedz się więcej

franczyza kombinacyjna

Czasami określany jako “franczyza wewnątrz franczyzy”. Jest to połączenie dwóch lub więcej koncepcji franczyzy pod jednym dachem lub w ramach tego samego przedsiębiorstwa (np. restauracja franczyzowa w ramach hotelu franczyzowego).

franczyza koncepcji działalności

W przypadku franczyzy koncepcji działalności franczyzobiorca korzysta nie tylko z produktów i oznaczeń handlowych...
dowiedz się więcej

franczyza konwersyjna

W przypadku franczyzy konwersyjnej franczyzodawca włącza do swojego systemu franczyzowego podmioty gospodarcze działające w tej...
dowiedz się więcej

franczyza międzynarodowa

Franczyza międzynarodowa polega na tym, że franczyzodawca rozszerza zakres działalności systemu franczyzowego poza terytorium...
dowiedz się więcej

franczyza produkcyjna

Istota franczyzy produkcyjnej (przemysłowej) polega na tym, że franczyzobiorca nie prowadzi wyłącznie działalności handlowej...
dowiedz się więcej

franczyza regionalna

Inna nazwa subfranczyzy.

franczyza usługowa

Franczyza usługowa ma miejsce wtedy, gdy franczyzobiorca świadcząc usługi używa know-how, oznaczeń firmowych, znaku towarowego...
dowiedz się więcej

franczyza wielokrotna

W ramach franczyzy wielokrotnej franczyzobiorca wielokrotny (area developer) uzyskuje wyłączność na tworzenie na określonym...
dowiedz się więcej

Franczyzobiorca

Franczyzobiorca to przedsiębiorca, która na podstawie umowy franczyzy prowadzi swoje przedsiębiorstwo pod marką (znakiem towarowym) i...
dowiedz się więcej

franczyzobiorca wielokrotny

Franczyzobiorca, z którym franczyzodawca zawiera umowę franczyzy wielokrotnej (area development agreement).

Franczyzodawca

Franczyzodawca to przedsiębiorca, który w zamian za świadczenia pieniężne i na ściśle określonych w umowie franczyzy warunkach,...
dowiedz się więcej

franczyzy mieszanej

Franczyza mieszana polega na tym, że franczyzodawca jest producentem, a franczyzobiorcy zajmują się dystrybucją jego towarów oraz...
dowiedz się więcej

fundusze celowe

Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na...
dowiedz się więcej

fuzja, połączenie

Połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw lub spółek w celu zwiększenia efektywności działania i rentowności. W przypadku...
dowiedz się więcej