Słownik franczyzy i biznesu

samodzielny lokal mieszkalny

Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych...
dowiedz się więcej

schemat

Graficzna forma przedstawiania powiązań między spółkami, osobami w spółce lub też kolejności realizacji poszczególnych etapów danej transakcji lub przedsięwzięcia gospodarczego.

siła wyższa

Termin ten odnosi się do zdarzeń losowych, powodujące straty, na które to zdarzenia strony umowy nie mają wpływu.

skarbowe papiery oszczędnościowe

Skarbowy papier oszczędnościowy jest skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży wyłącznie osobom...
dowiedz się więcej

skarbowe papiery wartościowe

Skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem...
dowiedz się więcej

skarga kasacyjna do sądu najwyższego

Zgodnie z art. 398[1] § 1 kodeksu postępowania cywilnego, od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku...
dowiedz się więcej

skarga na czynność komornika

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także...
dowiedz się więcej

skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Wyrok sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej może zostać uchylony przez sąd wyłącznie w...
dowiedz się więcej

skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,...
dowiedz się więcej

skrypt dłużny

Skrypt dłużny to dokument stwierdzający istnienie zobowiązania. Zgodnie z art.465 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w danym stosunku...
dowiedz się więcej

skup akcji własnych

Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten nie dotyczy: nabycia akcji w celu...
dowiedz się więcej

specjalne strefy ekonomiczne

Obszar na terytorium danego państwa, gdzie nowe inwestycje są promowane ulgami podatkowymi lub innymi bodźcami ekonomicznymi, w celu zapewnienia lepszego rozwoju gospodarczego tych obszarów.

split akcji

Split akcji polega na zmniejszeniu wartości nominalnej każdej akcji z jednoczesnym zwiększeniem liczby akcji. Wszystkie akcje przeznaczone do splitu muszą mieć taką samą wartość nominalną. źródło: www.skarbiec.biz

spółdzielnie mieszkaniowe

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, celem spółdzielni mieszkaniowej, jest...
dowiedz się więcej

spółka

Podmiot gospodarczy; spółka; potocznie: firma.

spółka cywilna

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w...
dowiedz się więcej

spółka europejska (societas europaea, se)

Spółka może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej...
dowiedz się więcej

spółka jawna

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy...
dowiedz się więcej

spółka komandytowo-akcyjna

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w...
dowiedz się więcej

spółka macierzysta

Spółka holdingowa innej spółki lub grupy spółek. Spółka holdingowa kontroluje inne spółki (spółki zależne) poprzez bezpośrednią lub pośrednią własność większości akcji/udziałów w spółkach zależnych.

spółka partnerska

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce...
dowiedz się więcej

spółka wydmuszka

Spółka, nie posiadająca istotnego majątku oprócz nazwy.

spółka zależna

Spółka, której większość akcji/udziałów jest w posiadaniu innej spółki.

spółki jednoosobowe

Zgodnie z art. 4 § 1 kodeksu spółek handlowych, spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo...
dowiedz się więcej

spółki powiązane

Zgodnie z art. 4 § 1 kodeksu spółek handlowych spółka powiązana to spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo...
dowiedz się więcej

spółki w organizacji

Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,...
dowiedz się więcej

sprawa egzekucyjna

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Czynności...
dowiedz się więcej

sprawozdanie finansowe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny...
dowiedz się więcej

sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne sporządzane przez zarząd spółki dla jej udziałowców oraz innych osób upoważnionych do uzyskania kopii takiego dokumentu. Z reguły sprawozdanie zawiera bilans spółki zweryfikowany przez biegłego rewidenta, rachunek zysków i strat oraz raport biegłego rewidenta.

sprzeciw od nakazu zapłaty

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza...
dowiedz się więcej

sprzeciw od wyroku zaocznego

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w...
dowiedz się więcej

sprzedaż

Zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na nabywcę własności przedmiotu umowy, a nabywcy do odebrania takiego przedmiotu i zapłacenia określonej ceny.

sprzedaż na raty

Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną...
dowiedz się więcej

status prawny udziałów nabytych przez małżonka przed zawarciem małżeństwa

I. Ogólna zasada Stosownie do art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r....
dowiedz się więcej

statut spółki akcyjnej

Statut spółki akcyjnej powinien określać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania...
dowiedz się więcej

stopa procencowa

Stopa procentowa, według której będą naliczane odsetki od pożyczki lub lokaty.

stwierdzenie nabycia spadku

Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę...
dowiedz się więcej

stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej...
dowiedz się więcej

stwierdzenie zasiedzenia

Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Jeżeli wnioskodawca nie...
dowiedz się więcej

subemitent

Uchwała o podwyższeniu kapitału spółki akcyjnej może stanowić, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję...
dowiedz się więcej

subemitent inwestycyjny

Podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na...
dowiedz się więcej

subfranczyza

Na podstawie umowy subfranczyzy franczyzodawca udziela master franczyzobiorcy wyłączności na korzystanie z jego znaków towarowych i...
dowiedz się więcej

subskrypcja akcji

Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. Ogłoszenie powinno...
dowiedz się więcej

subsydiarna odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej

Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z...
dowiedz się więcej

system agencyjny

System agencyjny oznacza koncepcję organizacji punktów handlowych lub usługowych, prowadzonych przez agentów, którzy zbywają towary będące własnością zleceniodawcy lub świadczą usługi w imieniu i na rzecz dającego zlecenie.

system franczyzowy

System franczyzowy to opracowana przez franczyzodawcę koncepcja prowadzenia biznesu, która obejmuje m.in. znak towarowy (markę),...
dowiedz się więcej

szkodliwa konkurencja podatkowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów...
dowiedz się więcej

szkolenia

Organizowanie szkoleń jest jednym z ważniejszych obowiązków i praw franczyzodawcy. Dzięki szkoleniom może przekazać franczyzobiorcy...
dowiedz się więcej