Słownik franczyzy i biznesu

rabat

Obniżka ceny nabycia produktu lub usługi wprowadzona w celu zachęcenia do kupna.

rabat retro

jest to rabat przyznawany za dokonane wcześniej zakupy. Jego wysokość jest zależna od obrotu, który zostanie wygenerowany w danym...
dowiedz się więcej

rachunek bieżący

Podstawowy rachunek firmy (osoby prywatnej) w banku. W odróżnieniu od lokat, zgromadzone środki są nisko oprocentowane, ale za to można z nich kożystać w każdej chwili.

rachunek papierów wartościowych

Rachunkami papierów wartościowych są rachunki, na których zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe,...
dowiedz się więcej

rachunek zysków i strat

Sprawozdanie na temat kondycji finansowej podmiotu gospodarczego zawierające zestawienie wydatków i dochodów podmiotu w okresie objętym sprawozdaniem.

rada nadzorcza w spółce z o.o.

Umowa spółki z o.o. może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. W spółkach, w których...
dowiedz się więcej

raporty bieżące

Kiedy podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek sporządzać raporty bieżące? Z zastrzeżeniem...
dowiedz się więcej

raporty okresowe

Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z...
dowiedz się więcej

rating

Rating to ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty...
dowiedz się więcej

regulamin pracy

Co jest przedmiotem regulaminu pracy? Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i...
dowiedz się więcej

rękojmia za wady

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze...
dowiedz się więcej

rekomendacje giełdowe

Rekomendacjami są raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio,...
dowiedz się więcej

renoma spółki

Aktywa niematerialne spółki, reprezentujące różnicę pomiędzy wartością rynkową przedsiębiorstwa w toku a rynkową wartością wszystkich aktywów takiego przedsiębiorstwa.

reprezentacja spółki

W spółce jawnej: Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy...
dowiedz się więcej

rezerwa obowiązkowa banków

Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych...
dowiedz się więcej

rezerwy

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy tworzy się na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których...
dowiedz się więcej

rok obrotowy

Pojęcie "rok obrotowy" pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie oznacza ono rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych...
dowiedz się więcej

roszczenie windykacyjne

Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej...
dowiedz się więcej

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Poza wypowiedzeniem umowy o pracę, istnieje również możliwość rozwiązania jej bez wypowiedzenia....
dowiedz się więcej

rynek regulowany

Rynek regulowany jest działającym w sposób stały systemem obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu,...
dowiedz się więcej

rynek zorganizowany

Rynek zorganizowany to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający...
dowiedz się więcej