Słownik franczyzy i biznesu

tajemnica bankowa

Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować...
dowiedz się więcej

takeover

Nabycie przynajmniej kontrolnego pakietu akcji/udziałów w danej spółce.

terytorium wspólnoty

Pod pojęciem "terytorium Wspólnoty" rozumie się terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby...
dowiedz się więcej

transakcje pakietowe

Zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie transakcja pakietowa może być zawarta, jeżeli: co najmniej...
dowiedz się więcej

tytuł egzekucyjny

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające...
dowiedz się więcej

tytuł wykonawczy

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony...
dowiedz się więcej

tytuły uczestnictwa

Pod pojęciem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania rozumie się wyemitowane na podstawie właściwych...
dowiedz się więcej