Słownik franczyzy i biznesu

całkowity koszt kredytu

Całkowity koszt kredytu oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest...
dowiedz się więcej

cena (wartość) sprzedaży netto

Zgodnie z ustawą o rachunkowości za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do ...
dowiedz się więcej

ceny transferowe

Ogólną zasadę polskiego prawa podatkowego w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi stanowi założenie, że powinny one...
dowiedz się więcej

certyfikaty inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje: publiczne certyfikaty inwestycyjne albo niepubliczne certyfikaty inwestycyjne....
dowiedz się więcej

cło

Podatek od transakcji inportowo-eksportowych. Angielski termin duty oznacza również zobowiązanie, powinność.

czeki bankierskie

Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia wystawcy, zgodnie z wyraźną lub dorozumianą umową,...
dowiedz się więcej

czeki gotówkowe

Czek gotówkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został...
dowiedz się więcej

czeki rozrachunkowe

Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek...
dowiedz się więcej

czek zakreślony

Wystawca lub posiadacz czeku mogą zakreślić go ze skutkami, wskazanymi poniżej. Zakreślenia dokonywa się przez umieszczenie na...
dowiedz się więcej

członek zarządu

Członek zarządu zatrudniony na pełnym etacie, w przeciwieństwie do osoby powołanej jedynie do uczestnictwa w posiedzeniach zarządu.

czynności bankowe

Czynnościami bankowymi są: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz...
dowiedz się więcej

czynsz

Suma płacona w regularnych odstępach czasu za najem lub dzierżawę majątku w okresie trwania umowy najmu lub dzierżawy.

czyny nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza...
dowiedz się więcej