Słownik franczyzy i biznesu

zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w...
dowiedz się więcej

zakres stosowania przepisów o rachunkowości

Obligatoryjne stosowanie przepisów o rachunkowości Przepisy ustawy o rachunkowości co do zasady stosuje...
dowiedz się więcej

zaliczka na poczet dywidendy

Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku...
dowiedz się więcej

zaproszenie na zgromadzenie wspólników (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje...
dowiedz się więcej

zarządzanie portfelem

Na czym polega zarządzanie portfelem? W umowie o zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba...
dowiedz się więcej

zarzuty od nakazu zapłaty

Pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien...
dowiedz się więcej

zarzuty przeciwko planowi podziału (w postępowani upadłościowym)

Sędzia-komisarz zawiadamia upadłego i członków rady wierzycieli oraz ogłasza przez...
dowiedz się więcej

zasada swobody umów

Zgodnie z art. 353[1] kodeksu cywilnego  strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby...
dowiedz się więcej

zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, pojęcie "przyjęte zasady rachunkowości" (zasady rachunkowości) oznacza...
dowiedz się więcej

zastaw finansowy

Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego określa wierzytelności finansowe podlegające zabezpieczeniu oraz sposób...
dowiedz się więcej

zastaw skarbowy

Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21...
dowiedz się więcej

zaświadczenia podatkowe

Stosownie do art. 306a § 1 Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o...
dowiedz się więcej

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Stosownie do art. 306e § 1 Ordynacji Podatkowej zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan...
dowiedz się więcej

zatrudnianie cudzoziemców

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec może...
dowiedz się więcej

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia,...
dowiedz się więcej

zażalenie na postanowienie sądu

Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w...
dowiedz się więcej

zbycie (sprzedaż) udziału w spółce osobowej

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas,...
dowiedz się więcej

zdolność kredytowa

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w...
dowiedz się więcej

zgłoszenie zamiaru koncentracji

Dokonując jakichkolwiek przejęć albo połączeń podmiotów gospodarczych w Polsce, warto jest pamiętać o przepisach...
dowiedz się więcej

zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Co do zasady, w spółce z o.o. uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Bez odbycia...
dowiedz się więcej

zlecenie brokerskie

Zlecenie brokerskie to oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych maklerskich instrumentów finansowych...
dowiedz się więcej

zmiana statutu spółki akcyjnej

Zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę statutu zarząd...
dowiedz się więcej

znaczący inwestor

"Znaczący inwestor" w rozumieniu ustawy o rachunkowości to spółka handlowa, posiadająca w innej jednostce - niebędącej jednostką...
dowiedz się więcej

znaki legitymacyjne

Przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia. W...
dowiedz się więcej

znak towarowy

Znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług...
dowiedz się więcej

znak usługowy

Znak używany do wyróżniania usług świadczonych przez dany podmiot. Słowo, nazwa, symbol, godło lub każde inne oznaczenie używane przy świadczeniu usług prowadzące do odróżnienia ich od usług konkurencji. W prawie polskim występuje znak towarowy.

zniesienie współwłasności

We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić...
dowiedz się więcej

zobowiązanie podatkowe

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu...
dowiedz się więcej

zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są następujące czynności: sprzedaż walut...
dowiedz się więcej

zwrot kosztów procesu

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia...
dowiedz się więcej

zwyczajne walne zgromadzenie

Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku...
dowiedz się więcej