Słownik franczyzy i biznesu

akcje gratisowe

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel, w tym także z:

  • kapitałów rezerwowych utworzonych w przypadku określonym w art. 457 § 2 k.s.h.,
  • kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, które zgodnie ze statutem nie mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy
  • oraz z kapitału zapasowego.

Rozwiązanie takie to tzw. podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki, zwane również popularnie kapitalizacją rezerw.

W tym wypadku nowe akcje, które mają być przydzielone akcjonariuszom na mocy uchwały walnego zgromadzenia (zwane "akcjami gratisowymi"), nie wymagają objęcia. Akcje te przysługują akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. Odmienne postanowienia statutu lub uchwały są nieważne.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki. Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki albo inny biegły rewident wybrany przez radę nadzorczą bada nowy bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu.

źródło: www.skarbiec.biz