Słownik franczyzy i biznesu

akcje imienne

Akcje spółki akcyjnej mogą być imienne lub na okaziciela. Akcja jest imienna, jeżeli zawiera oznaczenie akcjonariusza. Natomiast akcja na okaziciela nie zawiera w swej treści wskazania osoby uprawnionej (w doktrynie prawnej istnieje też pogląd, że w świetle art. 328 § 1 pkt 4 i 5 k.s.h., aby akcja była imienna, wystarczające jest nazwanie tak dokumentu akcyjnego oraz wskazanie w jego treści, w jakiej wysokości akcja została opłacona).

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut spółki akcyjnej nie stanowi inaczej.

Pomiędzy akcjami imiennymi a akcjami na okaziciela zachodzą następujące różnice:

  • dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Jednakże, dokumenty akcji imiennych mogą być wydawane przed pełną wpłatą (każdorazowa wpłata powinna być uwidoczniona na dokumentach akcji imiennych);
  • akcje są zbywalne. Jednakże, statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji.

Ponadto, w odniesieniu do akcji imiennych warto pamiętać, że:

  • Przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego;
  • Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu;
  • Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.
  • Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Akcje takie mogą być przenoszone tylko za zgodą spółki. Spółka może odmówić zgody jedynie z ważnych powodów, bez obowiązku wskazania innego nabywcy. Statut może przewidywać odszkodowanie umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powtarzających się świadczeń związanych z akcją. Spółka zobowiązana jest spełnić wynagrodzenie za świadczenia określone powyżej, nawet gdy bilans nie wykazuje zysku.

źródło: www.skarbiec.biz