Słownik franczyzy i biznesu

akredytywa dokumentowa

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie.

Akredytywa dokumentowa musi w szczególności zawierać: nazwę i adres zleceniodawcy i beneficjenta, kwotę i walutę akredytywy, termin ważności akredytywy oraz opis dokumentów, po których przedstawieniu beneficjent jest uprawniony do żądania wypłaty w ramach akredytywy.

Akredytywa dokumentowa jest znana także innym systemom prawa (documentary letter of credit, le crédit documentaire, das Dokumentenakkreditiv) i występuje przede wszystkim w obrocie międzynarodowym jako jedna z form rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych.

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, z uwagi na różne kryteria można wyróżnić następujące rodzaje akredytyw dokumentowych:

  1. akredytywy gotówkowe, dyskontowe, akceptacyjne, gwarancyjne (kryterium podziału jest charakter świadczenia banku otwierającego akredytywę),
  2. akredytywy odwołalne i nieodwołalne (kryterium podziału jest dopuszczalność odwołania lub zmiany treści akredytywy),
  3. akredytywy niepotwierdzone i potwierdzone (kryterium podziału jest rola, którą spełnia bank tzw. pośredniczący),
  4. akredytywy nieprzenośne i przenośne (kryterium podziału jest możliwość żądania przez beneficjenta przeniesienia uprawnień z akredytywy),
  5. akredytywy pokryte z góry, z dołu i rembursowe (kryterium podziału jest sposób zabezpieczenia przez bank otwierający akredytywę roszczenia banku pośredniczącego z tytułu dokonanej przez niego zapłaty).

W prawie polskim przyjmuje się, że:

  • zobowiązanie banku otwierającego staje się wymagalne z chwilą przedstawienia przez beneficjenta dokumentów zgodnie z warunkami akredytywy;
  • oświadczenie banku otwierającego akredytywę (art. 85 ust. 1 Prawa bankowego - tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) może być ustalone zgodnie z dyrektywami wykładni przewidzianymi w art. 65 kc, przy uwzględnieniu jedynie okoliczności dotyczących stosunku akredytywy i dokumentów akredytywy przedstawionych bankowi przez jej beneficjenta.

źródło: www.skarbiec.biz