Słownik franczyzy i biznesu

akredytywa pieniężna

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający), może zobowiązać się pisemnie wobec innego banku, że dokona zwrotu kwot wypłaconych beneficjentowi lub skupi weksle trasowane ciągnione przez beneficjenta na wskazany bank.

Akredytywa pieniężna (znana w obrocie międzynarodowym jako travellers' letter of credit) musi w szczególności zawierać: nazwę i adres osoby upoważnionej do dokonywania wypłat, kwotę i walutę akredytywy oraz termin jej ważności. Zobowiązania banku otwierającego stają się wymagalne z chwilą wypłaty dokonanej beneficjentowi na zasadach określonych w akredytywie, pod warunkiem przedstawienia przez beneficjenta dokumentu tożsamości.

Zobowiązania banku otwierającego stają się wymagalne z chwilą wypłaty dokonanej beneficjentowi na zasadach określonych w akredytywie, pod warunkiem przedstawienia przez beneficjenta dokumentu tożsamości.

Jeżeli w akredytywie pieniężnej uzależniono wypłatę od spełnienia przez beneficjenta innych warunków niż określone powyżej, wypłata może nastąpić wyłącznie po łącznym spełnieniu tych warunków.

W praktyce obrotu gospodarczego, akredytywa pieniężna może przybrać postać akredytywy okrężnej lub adresowanej:

  • w akredytywie okrężnej bank otwierający akredytywę przekazuje beneficjentowi dokument (list kredytowy), w którym zwraca się do wielu lub wszystkich banków korespondentów z prośbą o dokonanie wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta;
  • w akredytywie adresowanej bank otwierający akredytywę zwraca się z prośbą o zapłatę na rzecz beneficjenta bezpośrednio do jednego banku.

źródło: www.skarbiec.biz