Słownik franczyzy i biznesu

depozyt nieprawidłowy

Jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (jest to tzw. depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.

Gdzie w praktyce znajduje zastosowanie konstrukcja prawna depozytu nieprawidłowego?

Z punktu widzenia prawa cywilnego umowa rachunku bankowego (art. 725 k.c.) w istocie swej zawiera cechy umowy o depozyt nieprawidłowy (tak: uchwała Sądu Najwyższego z 6 października 1975 r.), bowiem z istoty umowy rachunku bankowego, zdefiniowanej w art. 725 kc, wynika zobowiązanie banku względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych. Z kolei według unormowania zawartego w art. 845 kc, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Natomiast Prawo bankowe zawiera rozwiązanie pozwalające bankowi na swobodne dysponowanie powierzonymi środkami pieniężnymi, nakładając równocześnie obowiązek dołożenia wszelkich starań w zakresie bezpieczeństwa. (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 3 lipca 2003 r.).

źródło: www.skarbiec.biz