Słownik franczyzy i biznesu

działalność gospodarcza

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w prawie polskim obowiązywało kilka zbliżonych do siebie, aczkolwiek nie identycznych definicji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Do 21 sierpnia 2004 r. obowiązywała natomiast definicja zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej wedle której działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Jeszcze wcześniej obowiązująca definicja z ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej stanowiła, że działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.

Pomocnicze znaczenie przy określaniu katalogu czynności wchodzących w skład działalności gospodarczej przyznać można uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 r. [III CZP 117/91, OSP 1992, z. 11-12, poz. 235], w której wskazano następujące cechy działalności gospodarczej:

  1. zawodowy (zatem nie amatorski, nie okazjonalny) charakter działalności;
  2. podporządkowanie się zasadom racjonalnego gospodarowania (regułom opłacalności i zysku);
  3. powtarzalność działań (standaryzacja transakcji, seryjność produkcji, stała współpraca);
  4. uczestnictwo w obrocie gospodarczym.

źródło: www.skarbiec.biz