Słownik franczyzy i biznesu

elektroniczne instrumenty płatnicze

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego.

Umowę o elektroniczny instrument płatniczy pomiędzy wydawcą a posiadaczem zawiera się w formie pisemnej. Wymóg formy pisemnej nie dotyczy umowy o instrument pieniądza elektronicznego na okaziciela.

Umowa o elektroniczny instrument płatniczy powinna określać w szczególności:

 1. strony umowy;
 2. rodzaj udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego i urządzeń, z których może korzystać posiadacz, dokonując operacji przy użyciu tego instrumentu;
 3. rodzaje operacji, których można dokonywać przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego;
 4. terminy wykonywania przez wydawcę zleceń posiadacza;
 5. określenie ograniczeń w dokonywaniu operacji, jeżeli umowa je przewiduje;
 6. terminy wykonywania przez posiadacza zobowiązań z tytułu operacji dokonanych przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego oraz z tytułu należnych wydawcy opłat i prowizji lub spłaty należności;
 7. rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmian;
 8. zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych kursów walut;
 9. zasady obliczania odsetek;
 10. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
 11. okres, na jaki została zawarta umowa, i warunki jej przedłużania;
 12. sposób, termin i ważne powody wypowiedzenia warunków umowy przez wydawcę;
 13. sposób postępowania w przypadku utraty elektronicznego instrumentu płatniczego.

źródło: www.skarbiec.biz