Słownik franczyzy i biznesu

instytucja finansowa

Instytucja finansowa to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:

 • nabywania i zbywania udziałów lub akcji,
 • udzielania pożyczek ze środków własnych,
 • udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,
 • świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
 • świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych,
 • emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi,
 • udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie,
 • obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną:
  • terminowymi operacjami finansowymi,
  • instrumentami rynku pieniężnego,
  • papierami wartościowymi,
 • uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją,
 • świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami,
 • świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,
 • świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym.

źródło: www.skarbiec.biz