Słownik franczyzy i biznesu

klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności, to - ujmując sprawę w dużym uproszczeniu - dodatkowa pieczęć, którą sąd przybija na odpisie wyroku, aby potwierdzić, że jest on wykonalny. Bez takiej klauzuli nie jest możliwe dochodzenie przymusowego wykonania wyroku przez komornika sądowego.

Dlatego, jeśli w naszej sprawie zapadło korzystne orzeczenie, to zanim udamy się do komornika musimy jeszcze napisać do sądu dodatkowy wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Sąd nada klauzulę tylko w ściśle określonych wypadkach, w szczególności jeśli wyrok jest prawomocny, co zazwyczaj wiąże się z sytuacją, kiedy nikt go nie zaskarżył i minął już termin do zaskarżenia albo jeśli od wyroku nie przysługują już żadne środki zaskarżenia. Warto podkreślić, że klauzulę wykonalności może uzyskać nie tylko wyrok sądowy, ale każdy tytuł egzekucyjny (np. bankowy tytuł egzekucyjny). Jeśli jest to tytuł egzekucyjny inny niż wyrok, to może on podlegać egzekucji komorniczej bez konieczności wszczynania konwencjonalnej sprawy sądowej.

Jaki sąd nadaje klauzulę wykonalności?

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego. Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony. Nakazowi zapłaty nadaje klauzulę wykonalności sąd, który go wydał. Nakazowi zapłaty wydanemu przez referendarza sądowego klauzulę wykonalności nadaje sąd, przed którym wytoczono powództwo.

W jakim czasie sąd rozpoznaje wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Kiedy klauzula wykonalności jest nadawana bez wniosku?

Tytułowi wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Nakazowi zapłaty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.

źródło: www.skarbiec.biz