Słownik franczyzy i biznesu

obligacje skarbowe

Obligacja skarbowa jest skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowanym w postaci dyskonta lub odsetek.

Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku pierwotnym:

 1. z dyskontem,
 2. według wartości nominalnej,
 3. powyżej wartości nominalnej i wykupywana po upływie określonego terminu, nie krótszego niż jeden rok (365 dni).

[Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych]

Obligacje skarbowe mogą być emitowane w szczególności jako obligacje:

 1. o zmiennej stopie procentowej,
 2. o stałej stopie procentowej,
 3. indeksowane,
 4. zerokuponowe.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach]

Co warto pamiętać na temat polskich obligacji skarbowych?

 • obligacje skarbowe są nominowane w walucie polskiej lub w euro;
 • wartość nominalną obligacji skarbowych oferowanych na przetargach określa list emisyjny. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w danym roku nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie budżetowej na dany rok;
 • nominał obligacji skarbowych wynosi 100 zł (sto złotych) lub wielokrotność tej kwoty albo 100 euro (sto euro) lub wielokrotność tej kwoty;
 • obligacje skarbowe są na okaziciela;
 • obligacje skarbowe nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA;
 • obligacje skarbowe mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej.
 • źródło: www.skarbiec.biz