Słownik franczyzy i biznesu

odcinki zbiorowe

Odcinek zbiorowy jest dokumentem, który inkorporuje on dwie lub większą liczbę akcji. Jego treść powinna odpowiadać wymogom art. 328 k.s.h., czyli powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:

  1. firmę, siedzibę i adres spółki,
  2. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  3. datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
  4. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
  5. wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
  6. ograniczenia co do rozporządzania akcją,
  7. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

źródło: www.skarbiec.biz