Słownik franczyzy i biznesu

organy podatkowe

Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:

 1. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji;
 2. dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:
  • organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego,
  • organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
  • organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;
 3. samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym - jako:

 1. organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu;
 2. organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 3. organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych;
 4. organ właściwy w sprawach interpretacji postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej;
 5. organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast tzw. organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze.

źródło: www.skarbiec.biz