Słownik franczyzy i biznesu

papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym

Papiery wartościowe nieudziałowe to papiery niebędące:

  • akcjami,
  • papierami wartościowymi inkorporującymi prawa majątkowe tożsame z prawami wynikającymi z akcji,
  • certyfikatami inwestycyjnymi,
  • papierami wartościowymi inkorporującymi prawo do objęcia lub nabycia papierów wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, w wyniku ich zamiany lub wykonania prawa w nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta papierów wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, albo podmiot należący do jego grupy kapitałowej.

źródło: www.skarbiec.biz