Słownik franczyzy i biznesu

umowa agencyjna

Umowa, na mocy której jedna ze stron (agent) może, w określonych okolicznościach, zaciągać zobowiązania w imieniu i na rzecz drugiej strony.