Słownik franczyzy i biznesu

umowa spółki

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 3. przedmiot działalności spółki,
 4. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:

 1. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 k.s.h.,
 4. w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
 5. firmę i siedzibę spółki,
 6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 7. określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać:

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,
 5. wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 6. liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 7. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
 8. organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. wysokość kapitału zakładowego,
 4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

źródło: www.skarbiec.biz