Słownik franczyzy i biznesu

usługi finansowe

Usługa finansowa oznacza wszelkie usługi o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub płatniczym.

Do usług finansowych zaliczyć można m.in.

 1. Przyjmowanie od ludności depozytów i innych środków podlegających zwrotowi,
 2. Udzielanie kredytów, w tym między innymi: kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, faktoring z regresem lub bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym forfeiting),
 3. Leasing finansowy,
 4. "Usługi płatnicze" zgodnie z definicją w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego,
 5. Wydawanie innych środków płatności i administrowanie nimi (np. czeków podróżnych i czeków bankierskich), o ile działalność ta nie jest objęta pkt 4.,
 6. Gwarancje i zobowiązania,
 7. Obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta:
  • instrumentami rynku pieniężnego (czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi itp.);
  • dewizami;
  • opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu "futures";
  • d) instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej; lub

  • zbywalnymi papierami wartościowymi.
 8. Uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z taką emisją,
 9. Doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej i kwestii z nimi związanych, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw gospodarczych,
 10. Pośrednictwo na rynku pieniężnym,
 11. Zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne,
 12. Przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi,
 13. Usługi w zakresie opiniowania kredytobiorców,
 14. Przechowywanie w sejfach.

źródło: www.skarbiec.biz