Słownik franczyzy i biznesu

wycena aktywów

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej(po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31 ustawy o rachunkowości, art. 32 ust. 1-5 ustawy o rachunkowości i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości (ilekroć w niniejszej publikacji zawarte są przywołania przepisów, dotyczą one ustawy o rachunkowości) lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwe.

Środki trwałe w budowie
W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione powyżej inwestycje zaliczone do aktywów trwałych

Według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4.
Udziały w jednostkach podporządkowanych
Według zasad określonych powyżej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności,nz uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63.

Iinwestycje krótkoterminowe
Według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności i udzielone pożyczki
W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.


Zobowiązania
W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej.

Rezerwy
Według wiarygodnie oszacowanej wartości.

Udziały (akcje) własne
Według cen nabycia.

Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa

W wartości nominalnej.

Wycena składników aktywów i pasywów

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

  1. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
  2. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
  3. wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
  4. rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

źródło: www.skarbiec.biz